ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ

Cerrahi el aletleri alınacaktır

ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787873
Şehir : Antalya / Kepez
Yayınlandığı Gazeteler

İLERİ 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/177478
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30 KISIM 976 KALEM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya Kepez Devlet Hastanesi ilgili depo
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.05.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kepez Devlet Hastanesi Satınalma Birimi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVLET HASTANESİ- KEPEZ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

30 KISIM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/177478
1-İdarenin
a) Adresi : HÜSNÜ KARAKAŞ MAH. GÜNEŞ CAD. 07760 KEPEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423391100 - 2423392800
c) Elektronik Posta Adresi : kepezdhsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
30 KISIM 976 KALEM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Antalya Kepez Devlet Hastanesi ilgili depo
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip sağlık tesislerinin talebinin tebliğine müteakip 45 (Kırkbeş) gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KEPEZ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 21.05.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
*Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya ÜTS'ye kayıtlı ve onaylı olması zorunludur. İhale teklif zarfında isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin;
a) TİTUBB’da veya ÜTS’ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.Her bir ürünün barkod numarası yazılacak olup ayrıca internet çıktısı olarak ihale dosyasında sunulmayacaktır.
b)İstekli ithalatçı veya üretici ise firmasının, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)veya ÜTS'ye kayıtlı olduğunu, yetkili satıcı ise bayi olduğunu gösteren Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış çıktıyı belgelendireceklerdir. (Sundukları belge, ana bayi tanımlayıcı numarasını gösteren internet çıktısı olacaktır.). Ayrıca İstekli firma tarafından Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına yetkili bayilik kaydının yapılmış olması ve “ Satış Merkezi Yetki Belgesini” ihale dosyası ile birlikte sunmaları zorunludur.
NOT: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı olacaktır. Bu beyan olan ürünler için “a” ve “b” maddelerindeki belge ve barkod numarası aranmayacaktır. Kapsam dışında olduğu belirtilmeyen malzemeler UBB kapsamında sayılacağından UBB ile ilgili istenen belgelerin ve bilgilerin(Barkod numarası) verilmesi zorunludur.
* Teklif edilen tüm kalemlere ait teklifler teklif formunda hazırlanarak cd olarak ihale dosyasında sunulması zorunludur. (UBB'lerin çıktıların verilmesi zorunlu değildir. Barkodların beyan edilmesi yeterlidir.)
* Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameyi uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren orijinal katalog ve orijinal broşürlerindeki bilgiler ile de teyit edilecektir. Fotokopi, fax vb. dökümanlar kabul edilmeyecektir. Verilecek olan kataloglarda teklif edilen katalog numaralarının hangi sayfada olduğunu gösteren numeral index bulunmalı veya teklif edilen ürünler katalog üzerinde tek tek işaretlenmelidir. İhaleye verilecek orijinal katalog ve orijinal broşürlerde teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur. CD ortamında verilecek kataloglar arama motorlarının olmaması, format veya program sorunları ile karşılaşılması, ürünlerin uç yapılarının birebir ölçülerde görünmemesi gibi durumlardan dolayı kabul edilmeyecektir. Aksi halde firmanın vermiş olduğu teklifin tamamı ret edilecektir.
* İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları “teknik şartnameye cevap” başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede teknik şartnamenin her bir maddesine verilen cevap, ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin teklif ettiği marka, ürün adeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. Bu belgeyi vermeyen veya eksik ya da hatalı veren firmaların teklifleri ret edilecektir. Bu belgede okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
*Teklif edilecek özellikleri taşıyan Konteynerlerin sterilizasyonu 6 ay muhafaza ettiğine dair Üniversite Klinik ve belgelendirme Mikrobiyoloji Anabilim Dalı veya benzeri resmi kuruluşlar ya da akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvarların birbirinden alınmış o grup için teklif edilen marka adına test raporu teklif edilen marka adına test raporu teklif dosyası içerisinde sunulmalıdır.
*Konteynırlar TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNDEN alınmış TSE EN 868-8 uygunluk belgesi veya Konteynerler DIN 58953\9, ISO 11607 standartlarına uygun imal edilmiş olmalıdır. Bu belge ihale dosyası ile birlikte beyan edilecektir.

*Teklif edilen ve teslim edilecek cerrahi aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdikini ve noterlikçe tasdikli tercümesini havi şekilde teklif dosyası içerisinde verilecektir.
*Cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik apostil tasdiklerini taşıyan beyanı ile belgelenecek ve bu belge teklif dosyası içerisinde verilecektir. İsteklilerin bu beyanları uluslararası normlarlarla karşılaştırılacak uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Cerrahi el aletlerinin numune istem listesinde yer alan tabloda belirtilen numuneleri ihale esnasında her bir numunenin hangi kısım ve kaçıncı kalemi olduğu bilgilerinin üzerinde yazılı olacak şekilde bir tutanak ile birlikte ihale komisyonuna sunmaları zorunludur. İsteklilerin sunacakları her numune; İhale Komisyonunda bulunan Teknik Üyelerin ve idarenin görevlendirdiği personel tarafından hazırlanan teknik raporun ihale komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde ihale sonuçlandırılacaktır. İlgili Kalemlere/kısımlara numune getirmeksizin teklif veren firmaların kısımlara ait teklifleri yok sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döküman ücreti Halk Bankası Antalya Şubesi TR640001200957000005000044 Nolu IBAN Hesabına yatırıldıktan sonra Kepez Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KEPEZ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Teklif edilen ürünler en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR