İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİ

Cerrahi el aleti satın alınacaktır

İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039159
Şehir : İzmir / Menemen
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/367599
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 KISIM MUHTELİF CERRAHİ EL ALETİ SETİ (AYRINTISI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
UĞURMUMCU MAH. 1249 SOKAK NO 11 MENEMEN DEVLET HASTANESİ E BLOK EĞİTİM SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CERRAHİ EL ALETİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -MENEMEN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
MENEMEN DEVLET HASTANESİ 13 KISIM CERRAHİ EL ALETİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/367599
1-İdarenin
a) Adresi : UĞUR MUMCU MAH. 1249 SOK. 11 35660 MENEMEN/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2328325859 - 2328325851
c) Elektronik Posta Adresi : izmirdhs14.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 KISIM MUHTELİF CERRAHİ EL ALETİ SETİ (AYRINTISI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MENEMEN DEVLET HASTANESİ CERRAHİ ALET AMBARI BİRİMİ
c) Teslim tarihi : İDARENİN YAZILI SİPARİŞİNİN YÜKLEİCİYE TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 (OTUZ) GÜN İÇERİSİNDE MALLAR TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : UĞURMUMCU MAH. 1249 SOKAK NO 11 MENEMEN DEVLET HASTANESİ E BLOK EĞİTİM SALONU
b) Tarihi ve saati : 09.09.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih ve E.01-32 sayılı yazı ile yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği "tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi" sunması zorunludur

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 • a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 • b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
 • c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
 • ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
 • d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
 • İsteklilerin teklif vereceği ürünlere ilişkin kendi durumuna uygun olan yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
 • Beyin Cerrahi El Aletleri , Artroskopi Cerrahi El Aletleri , Genel Cerrahi El Aletleri , Yoğun Bakım El Aletleri, Ortopedi Cerrahi El Aletleri , KBB Cerrahi El Aletleri ve Acil Müdahale Cerrahi El Aletleri kısımlarına teklif verecek isteklilerce , cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanolan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesi , üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik apostil tasdiklerini taşıyan beyanı ile belgelenecek ve bu belge teklif dosyası içerisinde verilecektir .İsteklilerin bu beyanları uluslararası normlarla normlarla karşılaştırılacak uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Beyin Cerrahi El Aletleri , Genel Cerrahi El Aletleri , Yoğun Bakım El Aletleri, Ortopedi Cerrahi El Aletleri , KBB Cerrahi El Aletleri , Acil Müdahale Cerrahi El Aletleri ve Reusable Laparoskopi El Alet Seti kısımlarına teklif verecek isteklilerce , konteynerlar mikroorganizmaların girişine engel olmalı ve açılmadığı sürece en az 6(altı) ay steril kalmasını sağlamalıdır.Teklif edilecek özellikleri taşıyan konteynerler sterlizasyonu 6(altı) ay muhafaza ettiğine dair Üniversite Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı veya resmi kuruluşlar yada akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvarların birinden alınmış o set için teklif edilen marka adına test raporu teklif dosyası içerisinde sunulmalıdır.
 • Beyin Cerrahi El Aletleri , Genel Cerrahi El Aletleri , Yoğun Bakım El Aletleri, Ortopedi Cerrahi El Aletleri , KBB Cerrahi El Aletleri , Acil Müdahale Cerrahi El Aletleri ve Reusable Laparoskopi El Alet Seti kısımlarına teklif verecek isteklilerce , konteynerlarTürk Standartları Enstitüsünden TSE 868-8 uygunluk belgesi veya Knoteynerler DIN 58953/9 , ISO 11607 standartlarına uygun imal edilmiş olmalıdır.Bu belgeler ihale dosyası ile birlikte sunulacaktır.
 • Beyin Cerrahi El Aletleri , Genel Cerrahi El Aletleri , Yoğun Bakım El Aletleri, Ortopedi Cerrahi El Aletleri , KBB Cerrahi El Aletleri , Acil Müdahale Cerrahi El Aletleri ve Artroskopi Cerrahi El Aletleri kısımlarına teklif verecek isteklilerce teklif edilen ve teslim edilecek Cerrahi Aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdikini ve noterlikçe tasdikli tercümesini havi şekilde teklif dosyası içerisinde verecektir.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS ve/veya TİTUBB'a kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair ÜTS ve/veya TİTUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Alımı yapılacak ürünlerin ÜTS ve/veya TİTUBB 'da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Ürünlere ait ÜTS ve/veya TİTUBB çıktılarının sunulması gerekmektedir. ÜTS ve/veya TİTUBB çıktıları PDF formatında cd ortamında sunulabilir.
2-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan duyuruda TiTUBB kayıtlarının ÜTS’ne aktarılması hususunda firmaların 29.10.2018 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları ve anılan tarih itibariyle TİTUBB^nın tamamen kapatılarak bu tarihten sonraki ihale ve geri ödeme işlemlerine dair süreçlerin ÜTS esas alınarak devam edeceği bildirilmiştir. İhale teklif değerlendirme aşamasında ÜTS sorgulaması yapılacağından ÜTS kaydı bulunmayan ürünler değerlendirmeye alınamayacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak olan mal muayene ve kabul işlemleri için de ÜTS kaydı aranacaktır.
3-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için ;Tıbbi cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün TİTUBB kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyan esas alınacağından söz konusu beyanın ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
4- HUAP CD : İstekliler tekliflerini HUAP üzerinde bulunan kik ihale yazılım programında hazırlayarak c.d. ortamında dosyalarında sunacaktır. Eksikliği halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5- Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur. Ayrıca, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin hangi kısım/kısımları kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler teklif vereceği kısım ve/vaya kısımlara ait teknik şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilen kısmı oluşturan malzeme kalemlerinden ;
 • Beyin Cerrahi Setleri için teknik şartnamesinde "N" (Numune) ibaresi ile belirtilen kalemlerden 1(birer)' er adet,
 • Genel Cerrahi ,Yoğun Bakım, Ortopedi,KBB,Acil Servis Cerrahi El Aleti Setleri için teknik şartnamesinde belirtilen malzeme kalemlerinden 1(birer)' er adet ; olmak üzere aynı evsafta numuneyi ihale saatine kadar satınalma birimine imzalı TESLİM TUTANAĞI karşılığında teslim etmek zorundadır. Düzenlenen onaylı numune teslim tutanağının 1 (BİR) nüshası teklif zarfının içinde sunulacaktır.
2- Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası lazer tekniği ile yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. Aletlerin barkod kodlu ambalajlarda olması zorunludur. Komisyonun gerek görmesi halinde barkod kodunu vererek imalatçı firmadan aletler hakkında tek tek bilgi sahibi olmak hakkına sahiptir. İştirakçi firmalar numuneler ile birlikte bunu kabul ettiğini belirtir taahhütname vereceklerdir.
3- Teklif edilen aletlerin yer aldığı kataloglar, fotoğraflar vb. tanıtım materyalleri ihale dosyasında sunulacaktır.
4- İstekliler, teklif edilen Kısımlara ait teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı orijinal katalog ve teknik şartnamenin her bir maddesini ayrı ayrı belirterek teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren dokümanları teklif dosyasında sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UĞURMUMCU MAH. 1249 SOKAK NO 11 MENEMEN DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR