TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Cerrahi alet satın alınacaktır

TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01179834
Şehir : Trabzon / Yomra
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY EKSPRES 26.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/285439
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 Kısım Cerrah Alet Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Kaşüstü Kampusü 1. Kat Toplantı Salonu ( Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR
T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


CERRAHİ ALET ALIMI (BEYİN CERRAHİ VE GÖZ BİRİMLERİ İÇİN) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/285439
1-İdarenin
a) Adresi : Kaşüstü Mah.Topal Osman Sk.No:7 61040 Kaşüstü Yomra/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623415630 - 4623415654
c) Elektronik Posta Adresi : trabzonkanunieah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kısım Cerrah Alet Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf Depo ve Bağlı Birimleri
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır. Ürünler/malzemeler en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir. İlgili ihaleye ait kısımların tamamı (Kısımlarda belirtilen/kısımlara ait ihtiyaç kalemlerinin tamamı) aynı anda teslim edilecek olup peyder pey olarak teslimat kabul edilmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Kaşüstü Kampusü 1. Kat Toplantı Salonu ( Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON)
b) Tarihi ve saati : 20.07.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecek olan "Tıbbi Cihaz Satış Yeri Yeterlilik Belgesi" ne sahip olacak ve bu belgenin aslını ya da noter tasdikli sureti ihale dosyasında/teklif dosyasında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli imalatçı ise adına düzenlenen Sicil Belgesi,
b) İstekli imalatçı ise; istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
ç) İstekli; distribütör ise üretici tarafından yetkilendirildiğine dair belge, bayi ise distribütör tarafından veya üretici tarafından malı satmaya yetkilendirildiğine dair yetki belgesi, bayi distribütör tarafından yetkilendirilmiş ise distribütörün üreticiden alacağı yetki belgesi.
d) İstekli Tıbbi cihaz üreticisi ise ve OEM (Original Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme.
Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamında olan ürünler için; idari şartnamenin 7.5.3.4 maddesinde ÜTS/TİTUBB kaydı ile ilgili istenilen belgeler sunulacak olup 7.5.2 maddesinde yer alan belgeler Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamında olan ürünler için ayrıca talep edilmeyecektir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1)-Ürünler en az 2 (İki) yıl garanti kapsamında olmalıdır. Garanti süresi malzemelerin/ürünlerin ilgili depoya teslimatından sonra başlar. Garanti süresi içerisinde hatalı kullanım dışında bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletler 45 (kırkbeş) gün içerisinde yenileri ile değiştirilecektir. Ayrıca 10 (on) yıl ücreti mukabilinde yedek parça, teknik servis ve bakım onarım garantisi verilecektir. Garanti, servis, bakım onarım taahhütnamesi ihale dosyasında sunulacaktır.
2)-) Ürün en az 2 (İki) yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ayrıntılı düzenleme Teknik Şartnamede belirtilmiş olup ilgili kısımlara ait garanti, servis, bakım onarım taahhütnamesi ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
-Yerli üretimlerde üretici firma, ithal ürünlerde ithalatçı firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacak ve bu belgenin aslı ya da onaylı sureti ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.4.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1)-Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri ürünler ile ilgili TITUBB veya ÜTS 'ye kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve ürün numaralarını (barkod), Sağlık Bakanlığına kayıtlı ürün ve cihazların, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların adı altında bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale dosyası içinde sunacaklardır. Sağlık Bakanlığından onaylı ibaresi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekliler internet çıktısı olarak sunacakları bu belgelerinin üzerine hangi kalem için olduğunu belirtmek zorundadır. Belirtilmeyen belgeler değerlendirilmeyecektir. Bu belgeleri sunmayan veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) veya TITUBB'a kayıtlı olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2)-İhale konusu kısımların, kısım içerisinde yer alan malzemelerin/ürünlerin herhangi birinde ve/veya set içeriğindeki malzemelerin herhangi birinde Ürün Takip Sisteminde (ÜTS)/TITUBB kayıtlı olmadığının tespiti halinde istekli o kısımda değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3)-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
4)-İstekliler teklifte bulundukları ürünlere ait barkod numaralarını, marka bilgileri ve kapsamdışı olan ürünler için kapsam dışı bilgilerini birim fiyat teklif cetvelinde belirtecek veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1)-İstekliler teklif ettikleri ürünlerin numunelerini ihale tarih ve saatinden önce Satın Alma Birimine teslim edecek olup, numune üzerinde kalem sıra no,firma adı ve markası yazılı olacaktır. İhtiyaç listesinde belirtilen kısmı/seti oluşturan tüm kalemler için ayrı ayrı birer adet numune teslim edilecektir. Kısmın/Setin tamamı için veya kısım/set içinde bulunan herhangi bir kalem için numune vermeyen istekliler kısmın/setin tamamında değerlendirme dışı tutulacaktır. İhale kalem sırası ile numune sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur. Ayrıca numune teslimatı için teslim tutanağı hazırlanacak ve numuneler tutanak ile teslim edilecektir. Numune değerlendirmesi için ürünün numunesi haricinde hiçbir metaryal kabul edilmeyecek, numune sunmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2)- Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren orijinal katalog ve broşürlerindeki bilgiler ile de teyit edilecektir.Teklif edilen ürünün teknik özelliklerini gösterir katalog, broşür ihale dosyasında sunulacaktır. İhale dosyası/teklif dosyası ile ihale komisyonuna verilecek katalog ve broşürlerde teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur. CD ve fotokopi olarak katolog ve boroşür verilmeyecektir/kabul edilmeyecektir.Tüm teknik döküman ve katalogların aslı veya noter onaylı örnekleri Türkçe, Tükçe dışında bir dilde hazırlanmış ise Türkçe tercümeleri ile birlikte ihale dosyasında sunulacaktır.
3)-İhale komisyonu teklif değerlendirme aşamasında ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlamak suretiyle, teknik şartnameye uygunluğun belirlenebilmesi hususunda istekli firmalardan demotrasyon çalışması isteyebilir. Bu durumda demonstrasyon yeri ve zamanı ihale komisyonu tarafından istekli firmalara resmi yazı ile bildirilecek olup, belirlenen tarihte demotrasyon çalışması yapmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sekrtörde gerçeklştirilen hertürlü tıbbi cihaz, tıbbi sarf, cerrahi alet satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi (Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR