TUZLA DEVLET HASTANESİ

Cerrahi alet satın alınacaktır

TUZLA DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00992043
Şehir : İstanbul / Tuzla
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 09.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/207274
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 Kalem Cerrahi Alet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tuzla Devlet Hastanesi İçmeler Mah. Piri Reis Cad. No:74 Tuzla/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -TUZLA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


16 Kalem Cerrahi Alet Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/207274

1-İdarenin
a) Adresi : İÇMELER MH. PİRİ REİS CAD. NO: 74 34940 İÇMELER TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164940955 - 2164940959
c) Elektronik Posta Adresi : tuzlasatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kalem Cerrahi Alet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TUZLA DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : Yüklenici, alım konusu malların teslim programına uygun olarak El Aletlerinin teslimini sağlamak için sözleşme imzalama tarihinde malların teminine başlayacaktır.Mal teslimi siparişin verilmesini müteakip 45 gün içinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tuzla Devlet Hastanesi İçmeler Mah. Piri Reis Cad. No:74 Tuzla/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 27.05.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için,Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2018/26 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini sunacaklardır.
- Sağlık Bakanlığının 2018/26 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.
-Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunların tümüne ait UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a-İstekliler, teklif edilen kalemlere ait teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı orjinal kataloglarını, teknik şartnamenin her bir maddesini ayrı ayrı belirterek teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren dokümanları ihale işlem dosyasında sunacaklardır. Teknik Şartname özellikleri kataloglarda işaretleyerek aşağıdaki tabloya göre düzenlenmelidir.
Sıra No Referans Katalog No Teklif Edilen Ürün Katalog No Teklif Edilen Marka Ürün Açıklaması Teklif Edilen Ürüne Ait Katalog Sayfa No UBB No

b-İhale listesinde yer alan ürünlerle ilgili ihale tarih ve saatine kadar numune teslim edilmeyecek olup, ihale komisyonu gerek gördüğü takdirde ihale kalem/kısım listesinde yer alan herhangi bir kalem/kalemler için numune talebinde bulunulabilecektir. Numune talebi idare tarafından üst yazıyla talep edilebilecek olup, yazının tebliğini takip eden günden itibaren (Teknik Şartnamede numune teslimi ile ilgili farklı düzenleme olsa bile yukarıda belirtilen b maddesine göre hareket edilecektir.) 7 (yedi) iş günü içerisinde istekli tarafından numune veya numuneler teslim edilecektir. Belirtilen süre içerisinde numune tesliminde bulunmayan isteklilerin kaleme ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c-İhale komisyonu teslim edilen numuneleri; teknik şartname hükümlerine göre elle, çıplak gözle, mikroskopla ve ameliyathane ortamında deneyerek malzemenin sağlamlığını ve uygunluğunu inceleyip, bu inceleme sonucuna göre karar verecektir. Teklif edilen ürünler ile idaremize bırakılan numunelerin ürün kodları birbiriyle aynı olmamaları halinde isteklini kaleme ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tuzla Devlet Hastanesi Satınalma Birimi İçmeler Mah. Piri Reis Cad. No: 74 Tuzla / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tuzla Devlet Hastanesi Satınalma Birimi İçmeler Mah. Piri Reis Cad. No:74 Tuzla/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR