HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Cerrahi alet satın alınacaktır

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978307
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HABER 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/167901
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kısım 52 Kalem Göz ve K.B.B. Cerrahi Alet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


3 Kısım 52 Kalem Göz ve KBB Cerrahi Alet Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/167901

1-İdarenin
a) Adresi : Çepni Mahallesi İnönü Caddesi No:176 19200 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642193000 - 3642193039
c) Elektronik Posta Adresi : corumdh7@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kısım 52 Kalem Göz ve K.B.B. Cerrahi Alet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Alet Depo Birimi
c) Teslim tarihi : İdarenin sipariş mektubu üzerine alım yapılacak, muayene komisyonunca yapılacak incelemeden sonra ödemeye esas evrakları düzenlenerek ilgili birimlere teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati : 25.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Talep edilen Ürünler üretici hatalarına karşı enaz 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, Teknik Şartnamede hükümleri doğrultusunda teklif ettikleri ürünlere ait orijinal kataloglarını ve Teknik Şartnameye cevaplarını teklif zarfları ile birlikte sunmalıdır.
b) İstekliler ihale saatinden önce teklif ettikleri ürünlere ait numunelerini Numune Teslim Tutanağı ile Hastanemiz Ameliyathane Birimine teslim edecek ve bu tutanağı teklif zarfı ile birlikte sunacaklardır. İsteklilerin sunmuş oldukları numuneler, ameliyathanede hasta başı vakada kullanılarak değerlendirilecektir.
c) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarının listesi ve/veya tevsik edici belgeleri teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır.
d) İstekliler, 1. Kısım için teklif ettikleri ürünlerle ilgili ürünlerin Apostil Onaylı Noter Tastikli Titanyum Alaşım Belgesi ve Paslanmaz Çelik Sertlik Derecesini gösteren belgelerini teklif dosyası ile birlikte sunacaklardır.
e) İstekliler, 2. ve 3. Kısım için teklif ettikleri ürünlerle ilgili cerrahi aletlerin üzerinde bulunması gereken Data-Matrix barkod kodlarının üretici fabrika tarafından yapıldığını belirten Noter Tasdikli belgelerinin Türkçe tercümesi ile birlikte teklif dosyasında sunacaklardır.
f) Yerli üretimlerde üretici firmanın, İthal ürünlerde ise İthalatçı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Satınalma Birimi / EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İdari Mali İşler Müdürlüğü / Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR