DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Cerrahi alet satın alınacaktır

DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962503
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

DERİNCE EKSPRES 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/102957
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KISIM CERRAHİ ALET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İbni Sina Mah. Lojman Sok. Sopalı Mevkii 41900 DERİNCE/KOCAELİ-İhale Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

3 KISIM CERRAHİ ALET ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-KOCAELİ DERİNCE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 KISIM CERRAHİ ALET ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/102957

1-İdarenin
a) Adresi : Ibni Sina Mah. Sopali Mevkii 0 41900 DERİNCE/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623178119 - 2622335517
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmakdeah@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM CERRAHİ ALET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KOCAELİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ /- İBNİ SİNA MAH.LOJMAN SOK.SOPALI MEVKİİ 41900 DERİNCE/ KOCAELİ -SARF MALZEME DEPOSU
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 45 gün içerisinde yüklenici teslimatı hastanemiz Sarf Malzeme Deposuna yapacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İbni Sina Mah. Lojman Sok. Sopalı Mevkii 41900 DERİNCE/KOCAELİ-İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 04.04.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-İstekliler teklif ettikleri malzemelere ait (Konteynerlar ve tel sepetleri hariç) Sağlık Bakanlığından onaylı UBB-ÜTS çıktılarını ihale dosyasında sunacaktır. UBB-ÜTS çıktıları üzerinde teklif verilen kaleme ait sıra numarası yazılı olacaktır. UBB-ÜTS çıktısı olmayan kaleme ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Sağlık Bakanlığından onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur. İlgili set` e teklif edilen ürünlerden bir veya daha fazlasının onaylı barkod numarasının olmaması durumunda grup bütünlüğü bozulacağından isteklinin teklifi o set için değerlendirme dışı kalacaktır.
2-Firmalar sözleşmeye gelirken, teklif vermiş oldukları kalemlere ait fiyatlarını HUAP KİK İHALE BİLDİRİM YAZILIMI üzerinden giriş yaparak , bu yazılımdan alacakları XML uzantılı dosyayı CD ye yükleyerek , CD yi sözleşmeye gelirken getireceklerdir.
3-Firmalar birim fiyat teklif cetvellerinde veya ihale dosyasında UBB-ÜTS kodlarını belirtmek zorundadırlar.
4-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin www.titck.saglik.gov.tr adresinden uyarı sistemi çercevesinde takipleri yapılacak olup,kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Teklif edilen kısımlardaki her bir kalem için en az 1 adet numune verilecektir.Numune verilmeyen kısımlara ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Numuneler ihale öncesinde numune teslim tutanağı ile birlikte imza karşılığı satınalma servisine teslim edilecektir.İhaleden sonra getirilen numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.Numuneler üzerinde teklif veren firmanın adı ve hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir. Cerrahi alet numuneleri, teknik şartname hususlarına göre şekil ve fonksiyonları, komisyondaki uzman üyeler tarafından çıplak gözle, mikroskopla, elle incelenecek veya ameliyatta kullanılarak değerlendirmesi yapılacak olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. İstekliler uygunluk için kullanılan aletlere, aletten kaynaklanan deformasyonlar için geri ödeme talebinde bulunmayacaktır. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin numuneleri ihale süreci bittikten sonra iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri idaremizce şahit numune olarak bekletilecek ve malların kabulü yapıldıktan sonra iade edilecektir.
-İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
-İstekliler ; Madde Madde açıklayıcı TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİNİ ihale dosyasında sunmak zorundadır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi; Teklif veren firmalar el aletinin teknik özlellikler kısmındaki maddelere ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre birebir kendi teklif ettikleri el aletinin teknik özelliklerini göz önüne alarak cevap vereceklerdir. Bu cevaplar firmanın antetli kağıdı üzerine ".............marka .............model............el aleti Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" altında yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dökümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orjinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa, firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Birebir Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi hazırlamayan, şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan veya şartları kabul etmeyen firma teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-Ayrıca Cerrahi Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenlerle tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "Teknik Şartnameye Cevap " metninde belirtmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılcaktır.
- Teknik şartnameye cevap metni ile birlikte teknik şartname ekinde yer alan listeye uygun şekilde (Referans katalog no, ürün katalog no, marka, Set adı, Katalog numarası, sıra numarası vb. ) çizelge verilecek olup belgeyi eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-Teklif edilen cerrahi aletlerin teknik şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren KATALOG ve BROŞÜRLERİNDEKİ bilgiler ile teyit edilecektir.İhaleye verilecek KATALOG ve BROŞÜRLERDE teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur.Format sorunlarından dolayı CD, kATALOGLAR veya cerrahi aletlerin tam görülemediği ve bilgilerin okunamadığı için fotokopi olarak KATALOG verilmeyecek.Teklif edilen cerrahi el aletlerinin katalogu veya broşürü verilecektir.Aksi halde firmanın vermiş olduğu teklifin tamamı değerlendirmeye alınmayacaktır.Verilcek katalog, broşür ve benzeri tanıtım materyalleri Türkçe olarak verilebileceği gibi yabancı dilde de sunulabilir.
-Cerrahi Aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerini taşıyan beyanı ile belgelenecek ve bu belge teklif dosyası içerisinde verilecektir. İsteklilerin bu beyanları uluslararası normlarla karşılaştırılacak uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-İştirakçi firmalarihale uhdesinde kalması halinde teslimattan sonraki 2 (iki) yıl içinde kullanım hatası hariç, paslanma, korozyon ve kırılma v.b. üretim hatalarına karşı sorunlu aletleri 45 gün içerisinde değişerek yerine yenisini getireceklerine dair taahhütname verecektir. -Firmalar ürünler ile ilgili arıza bildirimi olması halinde en geç 48 saat içinde müdahale edeceğini ve en geç 30 gün içinde sorunsuz şekilde malzemeyi teslim edeceğine dair taahhüt edecektir.
-Cerrahi aletler fabrikasyon ve işçilik ve malzeme hatalarına karşı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve bu Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Mevzuatlarda zorunlu olduğu şekilde en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.Garanti üretici fabrika ve ithalatçı ve satıcı istekli firmalar tarafından ayrı ayrı verilecektir.Üretici fabrikanın garanti belgesi,menşei,ülkenin noterlik ve apostil tasdiklerine de havi olacak ve Türkçe tercümeleri de noterlikçe tasdikli olacaktır.
-Yerli üretimlerde üretici firmanın, ithal ürünlerinde ise ithalatçı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi teklif dosyası içerisinde verilecektir.- İstekliler, 2 (İki) yıllık ücretsiz dönem sonrası en az 10 yıl geçerli olacak yedek parça fiyat listesini (Bayi varsa üretici ve/veya Tedarikçi/Distribütör firma tarafından onaylı), muayene komisyonuna malzemelerin teslim anında vereceğine dair taahhütname,
-Aletler en az 2 (iki) garantili olacak ve bu garanti teklifi veren firma varsa yetkili üretici ve /veya ithalatçı (distribütör) firma tarafından verilecek, garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyeceğine dair taahhütname,
Alet katalogunda belirtilen periyodik koruyucu bakımlarının yapılma sıklığı (aylık, üç aylık, yıllık gibi) ve bu periyodik bakımda yapılacak kalibrasyon ve kontroller form halinde yazılı olarak bildirilerek, ilk 2 yıl boyunca ücretsiz yapacağına daair taahhhütname,
-Üretici, yetkili dağıtıcı ve varsa yetkili satıcı firma, 2 yıllık ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle, ücreti karşılığında yedek parça ve teknik servis sağlamayı kabul edeceğine dair taahhütname ihale dosyasında sunmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen her türlü Cerrahi Alet Alımları.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.


İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI İZMİT ŞUBESİ TR 35 0001 2009 4430 0005 0001 34yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İbni Sina Mah. Lojman Sok. Sopalı Mevkii 41900 DERİNCE/KOCAELİ-Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR