BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Cerrahi alet satın alınacaktır

BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00833645
Şehir : İstanbul / Başakşehir
Yayınlandığı Gazeteler

TÜNAYDIN 10.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ASYA 10.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/336617
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
86 Kalem (7 Kısım) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.07.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başakşehir Devlet Hastanesi (Toplantı Salonu) Yunus Emre Cad. 4. Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HASTANEMİZ BİRİMLERİ İÇİN CERRAHİ ALET ALIMI İŞİ


DEVLET HASTANESİ-BAŞAKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIKHASTANEMİZ BİRİMLERİ İÇİN CERRAHİ ALET ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/336617

1-İdarenin
a) Adresi : 4.ETAP 1.KISIM YUNUS EMRE CAD. 34200 BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124880170 - 2124880177
c) Elektronik Posta Adresi : basaksehirsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 86 Kalem (7 Kısım)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Başakşehir Devlet Hastanesi (Deposu)
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren mallar, hastanenin yazılı talebi doğrultusunda peyderpey ve/veya toplu olarak vereceği siparişlere istinaden, sipariş tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde depoya teslim edilecektir. En geç 15/12/2018 tarihine kadar malların tamamı teslim edilmiş olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Başakşehir Devlet Hastanesi (Toplantı Salonu) Yunus Emre Cad. 4. Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 19.07.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin İhale tarihi itibariyle, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettikleri tüm ürün veya cihazlar ile firma kayıtları T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı olması zorundadır.
İsteklilerin İhale tarihi itibariyle Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamındaki Teklif ettiği Ürünün bayisi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve kendisine tedarikçi(üretici/ithalatçı) firma tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaraları ihale dosyasında sunmak zorundadır. İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) / ÜTS kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve ÜTS / UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

1- İstekliler, cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN 58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik apostil tasdiklerini veya ülke Ticaret Odası ve T.C Konsoloslukları'nın tasdiki beyanı ile belgelenecektir. Türkiye’deki yerli üretici fabrikaların imalatlarında kullandıkları çelikle ilgili olarak da, aynı şekilde ham veya yarı mamul halinde temin edilen çeliğin menşei ülkedeki üreticisine ait beyanla birlikte, metal karışım oranları ve HRC sertlik derecesi beyanı isteklinin teklifine ekte yine aynı şekilde noterlik ve apostil tasdikli olarak verilecektir.
2-İstekliler, teklif edilen ve sözleşmeye istinaden teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi de teklif dosyasında sunulmalıdır.
3-İstekliler, yerli ürünlerde imalatçı firmanın, ithal ürünlerde ise distribütör firmanın, servis hizmetlerini yerine getirmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği” 13/06/2014 tarihli Resmi Gazete Sayısı 29029 ekli listesinde yer alan ürünleri teklif edenler için "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesnii" teklif dosyasında sunmalıdır.
4- İstekliler, teklif dosyasında teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletlerini 45 (kırkbeş) gün içerisinde yenileri ile değiştireceklerine dair, kendisinin ve ithalatçı veya imalatçı firmanın antetli kağıdına yazılmış taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaklardır.
5- İstekliler, teklif etmiş oldukları cerrahi aletlere ait 10 (on) yıl süreli ücreti karşılığında yedek parça, servis, bakım ve onarım vereceğine dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaklardır.
6- İstekliler, teklif edilen marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren türkçe kullanım kılavuzunu teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıt olmak zorundadır. İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. İstekli, Bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır.

b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin bağlı bulunduğu mevzuatı gereği sunulması gereken CE, ISO vb. belgeler ihale dosyasında sunacaktır.

c) İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait TİTUBB kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaktır.
d) Ürünün sete ait UBB kaydı olmalıdır. Sete ait UBB kaydını gösterir listeyi yoksa teknik şartnamede set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kaydı teklif dosyasında sunulmalıdır
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) NUMUNE: İstekliler ihale teklif zarfları ile birlikte cerrahi el aletlerine ait numuneleri Satınalma Birimine teslim edecektir. Teknik Şartnamede belirtilen numune listesine ait numuneler iki nüsha teslim tutanağı hazırlanarak imza karşılığı teslim edilecektir. Teslim edilen numuneler üzerinde malzeme adı, isteklinin unvanı, telefon numarası, ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir. (Numuneler teklif dosyasında sunduğu UBB ile aynı olmak zorundadır.) Numunelerin Teknik Şartnamede istenilen özelliklere uygun olarak teslim edilmesi zorunludur.
Tutanakla imza karşılığı teslim edilmeyen veya ihalede ait olduğu kısmi alımın sıra numarası yanlış yazılan numunenin uzman üyelerce değerlendirilememesinden istekli sorumludur. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin numuneleri ihale süreci bittikten sonra iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
2) Teslim edilecek tüm cerrahi aletlerin üzerinde lazer ile basılmış data matrix barkotları olmalı nokta vuruş ile basılmış data matrix vb. barkodlama olmamalıdır. Ürün eğer ithal ise aletlerin üzerinde bulunması gereken data matrix barkod kodlarının üretici tarafından yapıldığını belirten belgeyi onaylı aslı ve yabancı dil ise Türkçe tercümesi ile birlikte teklif dosyası içerisinde sunulması zorunludur.
2) KATALOG: İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin orjinal kataloglarını ihale evrakları ile vereceklerdir. Teklif edilen malzemeler kalem kalem orjinal katalogdan gösterilmelidir. Kataloglar ek beyan şeklinde olmayacaktır, ihaleye verilecek katalog ve broşürlerde teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur. Fotokopi, fax ve benzeri dökümanlar olmamalıdır. Üretim beyanları orjinal katalogda olmayan malzemeler olmamalıdır. CD ortamında verilecek kataloglarda ise; katalog numaralarının girilebileceği arama motorunun bulunması, format sorununun olmaması, teklif edilen tüm ürünlerin mevcut olması, referans olarak belirtilen kodlarla, istekli firmanın teklif ettiği ürün kodlarının karşılığının belirtilmesi zorunludur.
3) TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP: İstekliler, teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "Teknik Şartnameye Cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede ihtiyaç listesinde belirtilen ürün karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri reddedilecektir. Bu belgede okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Başakşehir Devlet Hastanesi Halkbankası Yeşilköy Şubesi IBAN TR 46 0001 2009 8900 0005 1000 36 Nolu hesabına ödeme yapıldıktan sonra ödeme makbuzu ile birlikte Başakşehir Devlet hastanesi Satınalma Biriminden Alınabilir. (Dekontda döküman bedeli olduğu , isteklinin ünvanı, vergi nımarası ve ihale numarası beliertilmelidir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başakşehir Devlet Hastanesi (Satınalma Birimi) Yunus Emre Cad. 4. Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR