İSTANBUL 4.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Cerrahi alet konteyner alınacaktır

İSTANBUL 4.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997345
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/231377
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Okmeydanı EAH Kasımpaşa FizikTedavi Binası Kat:2-Kadımehmet Mah.Bahriye Hastanesi Yokuşu 3440/İstanbul adresinde bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Konferans Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KHHB -4 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-4'E BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN İHTİYACI İÇİN CERRAHİ ALET KONTEYNER ALIMI İŞİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4'e Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı İçin Cerrahi Alet Konteyner Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/231377

1-İdarenin
a) Adresi: Okmeydanı EAHKasımpaşa Fizik Tedavi Binası Kat:2-Kadımehmet Mah.Bahriye Hastanesi Yokuşu 3440 Beyoğlu/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123812935 - 2123812945
c) Elektronik Posta Adresi :baskanliksatinalma4@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
179 Adet Cerrahi Alet Konteyneri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Okmeydanı EAH, Kağıthane Devlet Hastanesi, Eyüp Devlet Hastanesi ve İstinye Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra 10 (on)gün içinde işe başlanır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Okmeydanı EAH Kasımpaşa FizikTedavi Binası Kat:2-Kadımehmet Mah.Bahriye Hastanesi Yokuşu 3440/İstanbul adresinde bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati:10.06.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2018/26 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini sunacaklardır.
- Sağlık Bakanlığının 2018/26 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamındaki ürünler için Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Teklif edilecek Konteynerlerin sterilizasyonu 6 ay muhafaza ettiğine dair ulusal veya uluslararası akredite laboratuarların birinden alınmış stabilite (yaşlandırma) testi sonrası yapılmış ISO 11737-2 e göre düzenlenmiş sterilite test raporu teklif dosyası içerisinde sunulmalıdır. Bu standartla ilgili olarak akredite labaratuarın akredite olduğuna dair kurumun araştırması zor olacağından akredite olduğunu gösterir bilgi ihale dosyasında sunulan rapor üzerinde görülebilmelidir. İstenen bütün kalite belgelerinde deklarasyon ve / veya beyan kabul edilmeyecektir.
-Garanti, üretici fabrika, ithalatçı ve satıcı istekli firmalar tarafından ayrı ayrı ihale kayıt numarası belirtilmiş olarak kurum adına düzenlenmiş şekilde ihale dosyasında sunulacaktır. Üretici firmanın yurt dışında olması durumunda bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerinin yanında noter onaylı Türkçe tercümeli hali de verilmelidir.
-Garanti kapsamı dahilinde üretici yada ithalatçı firmaya ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
-Teklif edilen ürünlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren orijinal katalog ve broşürlerindeki bilgiler ile de teyit edilecektir.
-İştirakçi firmalar ürün kalitesinin incelenebilmesi ve ürünlerin numune üzerinden de doğruluğunun teyidi için aşağıda istenilen 3 değişik ebatta ürünün her birinden birer adet numuneyi teklif dosyası ile birlikte ihale saatine kadar komisyona sunacaklardır. Ayrıca, İştirakçi firmalar, talep edildiğinde numune ürünler üzerinde teknik şartname maddelerini tek tek gösterebilmelidirler. Numunelerini ihale saatine kadar teklif dosyası ile birlikte teslim etmeyen ya da hatalı veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Numuneler sözleşme esnasında ilgili istekliye iade edilecektir. Numune konteynerlerin şartnamemizde belirtilen tüm fonksiyonları yerine getirip getirmediği otoklavda kullanılarak test edilecektir.

285*280*155 MM GRİ (KAPAK VALFL)

580*280*265 MM GRİ (KAPAK VALFL)

465*280*155 MM GRİ (KAPAK VALFL)

-KATALOG: Teklif edilen ürünlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren katalog ve broşürlerindeki bilgiler ile de teyit edilecektir. İhaleye verilecek katalog ve broşürlerde teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur. CD ortamında verilecek kataloglarda ise; katalog numaralarının girilebileceği arama motorunun bulunması, format sorununun olmaması, teklif edilen tüm ürünlerin mevcut olması, referans olarak belirtilen kodlarla, istekli firmanın teklif ettiği ürün kodlarının karşılığının belirtilmesi zorunludur.

- TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP: İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları “ teknik şartnameye cevap ” başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede teknik şartnamenin her bir maddesine verilen cevap, ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır (Örneği aşağıda gösterilmiştir ) . Bu belgeyi vermeyen veya eksik ya da hatalı veren firmaların teklifleri reddedilecektir. Bu belgede okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

-İstekliler İdari Şartnamenin 8. Maddesi kapsamında eğer Yerli Malı ürün teklif ediyorlarsa teklif verdikleri ürünün Sıra numarası,Malzeme Adı,Yerlimalı Belge numarası,Yerlimalı Katkı Oranının yeraldığı listeyi ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4-(Banka Şube Adı: HalkBankası Cağaloglu Şubesi(IBAN No:TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09) hesabına yatırıldıktan Okmeydanı EAH Kasımpaşa Fizik Tedavi Binası Kat:2-Satın Alma Birimi Kadımehmet Mah.Bahriye Hastanesi Yokuşu 34440/ İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Okmeydanı EAH Kasımpaşa FizikTedavi Binası Kat:2-Kadımehmet Mah.Bahriye Hastanesi Yokuşu 3440/İstanbul adesinde bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı -4 Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR