ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Cerrahi alet alınacaktır

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00834883
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 07.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/334117
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi İhtiyacına Cerrahi Alet Alımı 1. KISIM OSTEOTEME SET 2. KISIM SOFT TISSUE SET (MAJOR) SET 3. KISIM SOFT TISSUE SET (MINOR) 4. KISIM CLEFT PALATE SET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kozlu - Zonguldak
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BEU. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonu Esenköy-Kozlu/ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İHTİYACINA CERRAHİ

ALET ALIMI


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi İhtiyacına Cerrahi Alet Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/334117

1-İdarenin

a) Adresi

:

Saglik Bilimleri Kampüsü Esenköy 67600 Kozlu ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3722613580 - 3722613590

c) Elektronik Posta Adresi

:

dishekimligi@beun.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi İhtiyacına Cerrahi Alet Alımı 1. KISIM OSTEOTEME SET 2. KISIM SOFT TISSUE SET (MAJOR) SET 3. KISIM SOFT TISSUE SET (MINOR) 4. KISIM CLEFT PALATE SET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

BEÜ Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Ayniyat Deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

BEÜ Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Ayniyat Deposuna teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde Cerrahi aletler sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BEU. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonu Esenköy-Kozlu/ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

:

25.07.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yerli üretimlerde üretici firmanın, ithal ürünlerde ise ithalatçı firmanın TSE Hizmet Yeterlik Belgesi teklif dosyası içerisinde verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
• İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
• İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
• İstekli yerli malı teklif ederse; teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen Yerli Malı Belgesi,
• Tıbbi cihaz üreticisi OEM (Original equipment Manafacturer - Original Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
• Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde hatalı kullanım dışında bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletleri 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir. Teklif edilecek ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır. Garanti süresi bitiminden itibaren 5 (beş) yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantisi olacaktır.Yay, pim veya vida benzeri parçaların değişimi ile giderilebilecek arızalarda yeni ürün verilmesine gerek yoktur. Garanti üretici fabrika, ithalatçı ve istekli firmalar tarafından ayrı ayrı verilecektir. Üretici firmanın yurt dışında olması durumunda bulunduğu ülkeden alınmış Apostil tasdiklerinin yanında Noter onaylı Türkçe tercümelerinin de verilmesi zorunludur.
Firma kendisi yetkili servis ise buna ait belgeleri yada yetkili servise ait dökümanları ihale dosyası içerisinde sunacaktır.
İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu sözleşme esnasında verecektir.
Garanti süresi içerisinde her türlü servis ve bakım hizmeti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1-TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL BİLGİ BANKASI ONAYLI ÜRÜN BARKOD NUMARALARI/UTS KAYIT NUMARALARI İLE TEDARİKÇİLER VE BAYİLERİN BAYİ KAYITLARININ TEKLİF EDİLEN HER KALEME GÖRE AYRINTILI BİR ŞEKİLDE BELİRTİP TEKLİF DOSYASINDA BULUNMASI ZORUNLUDUR. KAPSAM DIŞI ÜRÜNLER AYRICA LİSTE HALİNDE SUNULACAKTIR.
2- YERLİ MALI BELGELERİ SUNULACAK AYRICA HANGİ KALEMLERLE İLGİLİ OLDUĞU AYRICA BİR LİSTE YAPILARAK YERLİ MALI BELGE NUMARALARI YAZILACAKTIR.
3-15 MAYIS 2014 TARİH VE 29001 SAYI İLE RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ GEREĞİ FİRMALARA VERİLEN TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ TEKLİF DOSYASINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR. İLGİLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA EK 3 TE BELİRTİLEN MALZEMELER VE TITUBB KAPSAMINDA OLMAYAN MALZEMELER İLE İLGİLİ YETKİ BELGESİ SUNULMASINA GEREK YOKTUR.

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-Teklif edilen ve sözleşmeye istinaden teslim edilecek Cerrahi Aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdikini ve noterlikçe tasdikli tercümesini havi şekilde teklif dosyası içerisinde verilecektir.
2-Cerrahi Aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockvvell standartlarına göre sertlik derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerini taşıyan beyanı ile belgelenecek ve bu belge teklif dosyası içerisinde verilecektir. İsteklilerin bu beyanları uluslar arası normlarlarla karşılaştırılacak uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1.İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları “teknik şartnameye cevap” başlıklı belgeyi ve örneği aşağıda gösterilen cetveli doldurarak teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgeyi vermeyen veya eksik ya da hatalı veren firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sıra No - Örnek Ürün Katalog no - Teklif edilen ürün katalog no - Teklif edilenMarkaÜrün açıklaması - MiktarTeklif edilen ürüne ait Katalog sayfa no - Ürün barkod no
2. Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren katalog ve broşürlerindeki bilgiler ile de teyit edilecektir. İhaleye verilecek katalog ve broşürlerde teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur. Format sorunlarından dolayı CD kataloglar veya cerrahi aletlerin tam görülemediği ve bilgilerin okunamadığı için fotokopi olarak katalog verilmeyecek teklif edilen cerrahi el aletlerinin kataloğu veya broşürü verilecektir. Aksi halde firmanın vermiş olduğu teklifin tamamı değerlendirmeye alınmayacaktır. Verilecek katalog, broşür ve benzeri tanıtım materyalleri Türkçe olarak verilebilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEÜ. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy-Kozlu/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar B.E.Ü Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy Kozlu/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR