ALANYA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Cerrahi alet alımı yapılacaktır

ALANYA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01029718
Şehir : Antalya / Alanya
Yayınlandığı Gazeteler

ALANYA POSTASI 24.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/342972
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 KISIM 434 KALEM CERRAHİ ALET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ALKÜ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA İHALE SALONU
İhale Usulü
:
4734 KİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

9 KISIM 434 KALEM CERRAHİ ALET ALIMI

DEVLET HASTANESİ -ALANYA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

9 KISIM 434 KALEM CERRAHİ ALET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/342972
1-İdarenin
a) Adresi : OBA MAHALLESİ FİDANLIK CADDESİ 07400 ALANYA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2425122900 - 2425122900
c) Elektronik Posta Adresi : alanyadevlet@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KISIM 434 KALEM CERRAHİ ALET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ALKÜ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZANE DEPO
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip sağlık tesislerinin talebinin tebliğine müteakip 30 (Otuz) gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ALKÜ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 21.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
* Teklif edilen kısımlara ilişkin teknik şartnameye cevap verilmesi, imalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin ayrıca bu cevap metninde belirtilmesi zorunludur.
* Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi bankasına kayıt numaralarının belirtilmesi zorunludur.
* Aday veya istekli teklif etmiş olduğu malzemenin herbir kalemi için ayrı olacak şekilde orjinal ambalajında numunelerini, katalogları ile teknik şartnameye cevaplarını ihale gün ve saatinde ihale komisyonuna sunacaktır. İhale komisyonuna numunesi,kataloğu ve teknik şartnamesi sunulmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.İhale komisyonu verilen numunelerin şartnameye uygunluğunu denenmek suretiyle tesbit edecek olup; uygun olmayan numuneler teknik şartname ve katalogda uygun beyan edilmiş olsa bile değerlendirme dışı bırakılacaktır.
* Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, kilitlenebilen tiptekilerin zor açılıp zor kapanması, eklem yerlerinde ve serasyonlu ağızlarda çapak bulunması, kesici ağızdakilerin ağız kısmı kapatıldığında dokuyu travmatize edecek şekilde yapıların bulunması, düzgün kesmemesi, koparıcı ağızdakilerin koparılan bölgede parçalanmalara sebep olması, ağız şeklinin aynısını pürüzsüz bir şekilde koparmaması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ALKÜ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR