ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Cctv sistemi için malzeme alımı

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00583190
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA HİLAL 07.04.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/156481
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
31 Kalem Switch,NVR,Kamera,PC,Monitör,Rac Kabin, Kablo, Dolap v.b. CCTV Sistem Malzemesi ve Sisyem Yazılımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Güvenlik Mah. Vatan Cad. No: 33 Çallı MURATPAŞA/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CCTV SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


CCTV Sistemi İçin Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/156481

1-İdarenin
a) Adresi : GÜVENLIK MAH. VATAN CAD. NO:33 07139 ÇALLI MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423432803 - 2423432803
c) Elektronik Posta Adresi : ikmalantalya@antalya.pol.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 31 Kalem Switch,NVR,Kamera,PC,Monitör,Rac Kabin, Kablo, Dolap v.b. CCTV Sistem Malzemesi ve Sisyem Yazılımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ANTALYA
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 90 gün içerisinde malzemeler teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Antalya İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Güvenlik Mah. Vatan Cad. No: 33 Çallı MURATPAŞA/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 25.04.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif edilecek kameralar ce NVR cihazların satış,kurulum,işletme ve bakımları için Türkiye'de bulunan üretici firmadan, eğer üretici firma Türkiye'de değilse üretici firmanın Türkiye Distribütöründen alınmış yetki belgeleri.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Sistemde kullanılacak kameralar, NVR ve kamera teçhizatları CE veya UL onaylı olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli firmalar teklif ettikleri cihaz ve ürünlerle ilgili teknik dökümanları teklif dosyasında sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Antalya İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Güvenlik Mah. Vatan Cad. No: 33 Çallı MURATPAŞA/ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Güvenlik Mah. Vatan Cad. No: 33 Çallı MURATPAŞA/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR