ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)

CCTV kamera sistemi alınacaktır

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036657
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

BİRECİKİN SESİ 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/372495
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet CCTV Kamera Sistemi, Mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Salonu Eskişehir Yolu 7. km. No:166 Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)
SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ


Birecik-Nizip HES İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı CCTV Kamera Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/372495

1-İdarenin
a) Adresi : Eskişehir Yolu 7. km No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312 6301777 - 0312 6301862
c) Elektronik Posta Adresi : belgin.nergiz@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet CCTV Kamera Sistemi, Mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Birecik-Nizip HES İşletme Müdürlüğü, Geçittepe Köyü Mevki 63400 Birecik/ŞANLIURFA
c) Teslim tarihi : Teslim programına ilişkin hususlar teknik şartnamede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Salonu Eskişehir Yolu 7. km. No:166 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 03.09.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif ettikleri Sabit ve Hareketli IP Kameralar, NVR, Monitör, Endüstriyel Switchler, Kontrol klavyesi, Lens, Kablo (Data ve Fiber optik) gibi ana malzemelerin marka-model ve teknik özelliklerini belirten dokümanları teklif ekinde vereceklerdir.
İstekliler, teklif ettikleri malzemeler için satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerini verebilecekleri Türkiye'de yerleşik teknik servis adresini/adreslerini tekliflerinde vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Elektrik üretim tesislerinde veya endüstriyel tesislerde IP CCTV sistemi kurulumu ve devreye alınması,
b) Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) IP CCTV sistemi kurulumu ve devreye alınması,
c) Hastane veya Otel veya AVM'lerde IP CCTV sistemi kurulumu ve devreye alınması.
Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı 8. Kat Muhaberat Servisi Oda No: 821 Eskişehir Yolu 7. km. No:166 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR