İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.

Çay ocağı malzemeleri satın alınacaktır

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077164
Şehir : İstanbul / Ümraniye
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/546698
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 Kalem Mal Alımı yapılacaktır. Muhtelif miktarlarda 1 Kalem Çay, 2 Kalem Şeker, 8 Kalem Bitki Çayı, 3 Kalem Kahve, 1 Kalem Süttozu, 1 Kalem Ağaç karıştırıcı Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yamanevler Mah. Karacabey Sk. No:4 Ümraniye/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GENEL MÜDÜRLÜK VE BAĞLI İŞLETMELERİ ÇAY OCAĞI MALZEMELERİ ALIMI

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.

Genel Müdürlük ve Bağlı İşletmeleri Çay Ocağı Malzemeleri Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/546698

1-İdarenin
a) Adresi : Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. Karacabey Sokak No: 4 ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166350000 - 2166350068
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@ispark.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kalem Mal Alımı yapılacaktır. Muhtelif miktarlarda 1 Kalem Çay, 2 Kalem Şeker, 8 Kalem Bitki Çayı, 3 Kalem Kahve, 1 Kalem Süttozu, 1 Kalem Ağaç karıştırıcı Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Merkez Depo: Yamanevler Mah. Karacabey Sok. No:4 Ümraniye/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : İhale konusu mallar, sözleşme süresince pey der pey aylık periyotlar halinde (Miktar İdare tarafından tespit edilecektir.) İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş. - Alemdağ Cad. Karacabey Sk. No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresine muayene ve kabul heyetinin gözetiminde teslim edilecektir. İhale konusu malların tamamı 6 ay içerisinde Merkez Depomuza teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yamanevler Mah. Karacabey Sk. No:4 Ümraniye/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif verecek olan istekliler teklifleri ile birlikte birer paket numunelerini idareye teslim edeceklerdir. İstekliler, numuneleri idareye verirken numunenin üzerine kolayca çıkmayacak şekilde firmalarının adı, adresi ve telefon numarası ayrıca İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş.'' Genel Müdürlük ve Bağlı İşletmeleri Çay Ocağı Malzemeleri Alımı'' için numunedir ibaresi yazılacaktır. İdare istediği takdirde uygun laboratuvarlarda analizler yaptıracaktır. Analiz için gerekli olan tüm giderler isteklilerce karşılanacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektöre yapılmış her türlü Çay şeker ve gıda maddeleri alım-satım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yamanevler Mah. Karacabey Sk. No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR