HAVA TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Çare sistemi için workstation bilgisayar ve router alınacaktır

HAVA TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887953
Şehir : Ankara / Çubuk
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/535631
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
WORKSTATİON BİLGİSAYAR (Monitör Tutucu Dahil) 15 ADET ROUTER 5 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü Küme Evler No: 16 Esenboğa/Çubuk ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇARE SİSTEMİ İÇİN WORKSTATİON BİLGİSAYAR VE ROUTER ALIMI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ)
HAVA TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ


ÇARE Sistemi İçin Workstation Bilgisayar ve Router alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/535631

1-İdarenin
a) Adresi : Esenboğa Mahallesi Çubuk Karayolu Üzeri Esenboğa Mah. Esenboğa Küme Evleri. No:16 06760 ÇUBUK/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125905024 - 3128271066
c) Elektronik Posta Adresi : mahmut.araboga@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : WORKSTATİON BİLGİSAYAR (Monitör Tutucu Dahil) 15 ADET ROUTER 5 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü Esenboğa Mah. Esenboğa Kümeevleri No:16 Çubuk Yolu 6. Km. Çubuk /ANKARA
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 45 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü Küme Evler No: 16 Esenboğa/Çubuk ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.11.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekli teklif edilen ürünlere ait TSE Belgesi, ISO Kalite Güvence Belgesi vb. ulusal-uluslararası standart ve/veya standartlara uygunluk belgesini teklifle birlikte idareye verecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR