ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çardak Belediyesi akaryakıt satın alacaktır

ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910078
Şehir : Denizli / Çardak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/627528
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2.000 Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan),75.000 Lt. Motorin Alınması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çardak Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hürriyet Mah.Merkez İlköğretim Cad. No:4 20350 Çardak/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ÇARDAK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/627528

1-İdarenin
a) Adresi : Hürriyet Mahallesi Merkezilkögretim Cad. No:4 20350 ÇARDAK/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2588512160 - 2588512059
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@cardak.bel.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.000 Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan),75.000 Lt. Motorin Alınması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : a) İdareye ait araçların, araç sürücüsü tarafından yüklenicinin akaryakıt tesisine gelmesi halinde yüklenicinin tesisinde, pompa teslimi şeklinde teslim edecektir. b) İdareye ait araçların ihtiyacı olan akaryakıtı tankerle garaj da teslim edilecektir, 5 km’ye kadar pompa diğerleri garaj da teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici ihale konusu akaryakıtı, 01.01.2019 -31.12.2019 tarihleri arasında idarenin isteyeceği zaman ve miktarda pey der pey alacaktır. a) İdareye ait araçların, araç sürücüsü tarafından yüklenicinin akaryakıt tesisine gelmesi halinde yüklenicinin tesisinde, pompa teslimi şeklinde teslim edecektir. b) İdareye ait araçların ihtiyacı olan akaryakıtı tankerle garaj da teslim edilecektir,5 km’ye kadar pompa diğerleri garaj da teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çardak Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hürriyet Mah.Merkez İlköğretim Cad. No:4 20350 Çardak/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Araçlara Yüklenici Firma tarafından temin edilen Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve Motorin ‘in İdaremiz araçlarına herhangi bir zarar vermesi durumunda ve bu zararın tespiti halinde araçların tamir, bakım, onarım ve yedek parça giderleri yüklenici tarafından karşılanacak olup, standartlara ve talebe uygun olmayan akaryakıtın teslim edilmesi halinde, istekli firma derhal yeni ürün ile uygun olmayan ürünleri değiştirecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstasyonu Bayi olarak EPDK' ya kayıtlı olduğunda dair belge
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu Kurum ve Kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan akaryakıt alım işleri kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çardak Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hürriyet Mah.Merkez İlköğretim Cad. No:4 20350 Çardak/DENİZLİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çardak Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hürriyet Mah.Merkez İlköğretim Cad. No:4 20350 Çardak/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR