İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Çamur susuzlaştırma ünitesinde kullanılacak polielektrolit alınacaktır

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065069
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 16.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/447689
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 kalemden oluşan 100 ton Çamur Susuzlaştırma Ünitesinde Kullanılacak Polielektrolit Temini Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA ÜNİTESİNDE KULLANILACAK POLİELEKTROLİT TEMİNİÇamur Susuzlaştırma Ünitesinde Kullanılacak Polielektrolit Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/447689

1-İdarenin
a) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 A Blok 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123011108 - 2123016281
c) Elektronik Posta Adresi : yapimihale@iski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 kalemden oluşan 100 ton Çamur Susuzlaştırma Ünitesinde Kullanılacak Polielektrolit Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : - Ömerli Su Arıtma Şube Müdürlüğü, - Cumhuriyet Su Arıtma Şube Müdürlüğü , - İkitelli Su Arıtma Şube Müdürlüğü, - Kağıthane Su Arıtma Şube Müdürlüğü, - Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü.
c) Teslim tarihi : -Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işin süresi toplam 90 takvim günüdür. Teslimat İdarenin vereceği yazılı talimatlarla tesislerimizin istedikleri miktarda başlayacak olup, peyder pey yapılacaktır. Verilen her bir sipariş, sipariş tarihinden itibaren 2 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 07.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
-İstekliler, Teklif edilen ürüne ait TS EN 1407 veya TS EN 1410 standardına uygunluk belgesi ve/veya eşdeğer uluslararası standarda uygunluk gösteren belge ya da teklif edilen ürüne ait NSF/ANSI 60 (İçme Suyu Kimyasalları-Sağlık Etkileri ) belgesini teklif ekinde ibraz edeceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, ihale öncesi teklif edecekleri ürüne ait 200 kg malzemeyi İkitelli veya Kağıthane Su Arıtma Tesislerine, 200 kg malzemeyi de Büyükçekmece Su Arıtma Tesisi olmak üzere toplam 400 kg ürün teslim edecek ve teslim tutanaklarını teklif ekinde sunacaklardır. Teslim edilen polielektrolit torbalarında teklif edilen ürün cinsine ait orijinal etiket bulunacaktır. İstekliler, ürün teslimi sırasında ürünün doz bilgisini İdare’ye verecektir. Teslim edilen numuneler, İkitelli ve Kağıthane Tesisleri'nde Teknik Şartnamenin 4.2. maddesinde belirtilen hususlara göre performans testine tabi tutulacaktır. İstekliler, İkitelli/Kağıthane ve Büyükçekmece Su Arıtma Tesisleri için aynı ürünü teklif edebilecekleri gibi, yük yoğunluğu ve moleküler ağırlığı açısından farklı özellikte ürün teklifinde de bulunabilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 A Blok Satınalma Şube Md.lüğü Kat:1 12 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR