ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çamaşır makinesi alımı yapılacaktır

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01109047
Şehir : Gaziantep / Şahinbey
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP OLUŞUM 31.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/717269
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2000 adet Çamaşır Makinesi Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şahinbey İlçe Belediyesi - Encümen Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇAMAŞIR MAKİNESİ MAL ALIM İŞİ

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

Çamaşır Makinesi Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/717269
1-İdarenin
a) Adı : ŞAHİNBEY BELEDİYESİ
b) Adresi : Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami Caddesi No: 8 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası : 3422321111 - 3422323445
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Çamaşır Makinesi Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2000 adet Çamaşır Makinesi Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şahinbey ilçe sınırları içerisinde kurumumuzca hak kazanmış vatandaşın verdiği adrese servis aracılığı ile yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe sözleşmenin imzalanmasına müteakiben başlanılacak olup, iş bitiş tarihi 31.12.2020 tarihidir. İşin teslim yeri, kurumumuzca hak kazanmış vatandaşın verdiği adrese servis aracılığı ile yapılacaktır. Yıl sonu 20.12.2020 tarihine kadar firma tarafından vatandaşın adresine teslim edilen ürünlerden, bu tarihte yüklenici firmanın elinde kalan ürün var ise bu ürünleri 25.12.2020 tarihine kadar idarenin belirlediği depoya indirmek,istiflemek,nakliye ve hammaliye işlemleri yüklenici firmaya aiittir. Teslimat esnasında nakliye, taşıma, indirme ve bindirme işlemlerinin tümü firmaya aittir. Teslimat sonrasında teslim edilen ürün sayısınca karşılıklı tutanak düzenlenip ilgili müdürlüğe tutanağın bir kopyası teslim edilecektir. Kurumumuz tarafından verilen listede yer alan ve kuruma beyan edilmesi zorunlu olan evrakları tamamlanmış çiftlerin,adres ve iletişim bilgileri bayinin kendisi tarafından alınıp aranılarak vatandaşın 3 takvim günü içerisinde vatandaşın adresine firma tarafından teslim edilecektir. Teslim edilen makine servis tarafından kurulumu yapılıp, sorunsuz bir şekilde çalışır durumuna getirilip kurum tarafından belirlenen teslim tutanağına/fişine, vatandaşın imzası alınarak teslim yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına müteakiben işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.02.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Şahinbey İlçe Belediyesi - Encümen Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR