AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Cadde ve sokak tabela ve direkleri satın alınacaktır

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046101
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

MANŞET AYDIN 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/416971
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF CADDE VE SOKAK TABELALARININ VE DİREKLERİNİN (3 KALEM)TEMİNİ MAL ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Efeler/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güzelhisar Mah. İstiklal Cad. No:4 Efeler/Aydın
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CADDE VE SOKAK TABELA VE DİREKLERİ SATIN ALINACAKTIR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF CADDE VE SOKAK TABELALARININ VE DİREKLERİNİN TEMİNİ MAL ALIMI İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/416971

1-İdarenin

a) Adresi

:

GÜZELHİSAR MAH. İSTİKLAL CAD. No:4 09100 EFELER/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

5321114009 - 2562264665

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@aydin.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF CADDE VE SOKAK TABELALARININ VE DİREKLERİNİN (3 KALEM)TEMİNİ MAL ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DEPOSUNA

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını izleyen 3 gün içerisinde teknik şartnamede belirtilen çalışmaları ve zamanlamasını gösteren iş programını idareye sunacaktır. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 gün içerisinde tüm mallar belediyemizin deposuna teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Güzelhisar Mah. İstiklal Cad. No:4 Efeler/Aydın

b) Tarihi ve saati

:

20.09.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teknik şartnamede belirtilen ölçütlere göre hazırlayacağı iş kalemleri içerisinde yer alan montajı yapılacak her kalemden en az birer örneğini ihale teklif zarfı ile birlikte ihalede sunacak olup, teknik şartnameye uygun olmayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR