ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

C-30 Hazır betonarme betonu alınacaktır

ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/239143
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1000 M3 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Hatay/Arsuz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.05.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖZCÜLER MAHALLESİ 25.SOKAK NO:3 HATAY-ARSUZ (BELEDİYE ENCÜMEN TOPLANTI SALONU)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

C-30 HAZIR BETONARME BETONU

ARSUZ BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMI


C-30 HAZIR BETONARME BETONU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/239143

1-İdarenin
a) Adresi : GÖZCÜLER MAHALLESİ 25. SOKAK : NO:3 MARİN OTEL ARKASI ARSUZ / HATAY 31320 ARSUZ/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3266612111 - 3266432072
c) Elektronik Posta Adresi : fen@arsuz.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1000 M3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BELEDİYEMİZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE İLÇE BELEDİYEMİZ SINIRLARI DAHİLİNDE GÖSTERİLECEK İŞ SAHASINA PEYDERPEY İSTENİLDİĞİ KADAR TESLİM-TESELLÜM FİŞİ KARŞILIĞINDA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : SÖZ KONUSU MALZEMELER İDARENİN İSTEDİĞİ KADAR VE İSTEDİĞİ ZAMANLARDA İDARENİN GÖSTERECEĞİ İŞ SAHASINA, İDARENİN İŞ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE 7 AY BOYUNCA PEYDERPEY YÜKLENİCİNİN ARAÇLARIYLA TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖZCÜLER MAHALLESİ 25.SOKAK NO:3 HATAY-ARSUZ (BELEDİYE ENCÜMEN TOPLANTI SALONU)
b) Tarihi ve saati : 22.05.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
HAZIR BETON İMALATÇILARI VEYA YETKİLİ SATICI OLDUĞUNA DAİR BELGE
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1-ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ
2-ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİNİN ADINA DÜZENLENEN İMALATA YETERLİK BELGESİ
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
ALIMI YAPILACAK BETONUN TS EN 206-1 STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ OLMALIDIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İDARENİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA POMPALI VEYA POMPASIZ BETON EN GEÇ İKİ GÜNİÇERİSİNDE TEMİN EDİLECEKTİR.İDARE BETONU İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ HER NOKTAYA TALEP EDEBİLECEKTİR.BUNUN İÇİN YÜKLENİCİ HİÇ BİR FİYAT FARKI TALEP ETMEYECEKTİR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR