KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Büz ve prefabrik menfez malzemeleri alınacaktır

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035136
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ 05.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/371039
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
75 adet Q1200mm betrnm.büz, 56 adet 2x2x1,5m donatılı peraf.betonarme menfez Alınması İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği 61310 Yıldızlı/TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLLARI 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOLLARI VE BAĞLI ŞUBE ŞEFLİKLERİNDE SEL HASARLARININ GİDERİLMESİ VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN BÜZ VE PREFABRİK MENFEZ ALINMASI İŞİ

KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/371039
1-İdarenin
a) Adresi : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310 AKÇAABAT/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4624555000 - 4624555083
c) Elektronik Posta Adresi : bol10@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 75 adet Q1200mm betrnm.büz, 56 adet 2x2x1,5m donatılı peraf.betonarme menfez Alınması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Malzemelerin Teslim Edileceği Yerler, Cinsi ve Miktarları: 101 Şube (Gümüşhane). 10 adet Ø 1200 Büz (Yağmurdere Yol Ayrımı Asfalt Plent Sahası). 102 Şube (Artvin). 15 adet Ø 1200 Büz, 15 adet 2, 00x2, 00x1, 50 Menfez. (Asfalt Plent Sahası). 103 Şube (Rize). 15 adet Ø 1200 Büz, 15 adet 2, 00x2, 00x1, 50 Menfez. (Çayeli Asfalt Plent Sahası). 104 Şube (Giresun). 13 adet Ø 1200 Büz, 11 adet 2, 00x2, 00x1, 50 Menfez. (Yağlıdere Yolu Üzeri, Asfalt Plent Sahası) 105 Şube (Trabzon). 15 adet Ø 1200 Büz, 15 adet 2, 00x2, 00x1, 50 Menfez. (Trabzon-Maçka Yolu, Çağlayan Mevkii) 106 Şube (Bayburt). 7 adet Ø 1200 Büz. (Bayburt Şube Şefliği Sahası) *Malzemeler, belirtilen yerlere mesai günleri ve saatleri (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, 07:30-17:30 saatleri arası) içinde teslim edilecek olup, mesai haricinde getirilen Malzeme teslim alınmayacaktır.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde yüklenici kendi nakil aracı ile taahhüt edilen malı teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği 61310 Yıldızlı/TRABZON
b) Tarihi ve saati : 28.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR