ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Boya ve hırdavat malzemeleri alınacaktır

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035752
Şehir : Zonguldak / Merkez
Semt-Mahalle : YAYLA MAH. / BEYCUMA
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ŞAFAK 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/372771
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 KALEM BOYA VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü (Yayla Mah. Ömer Karahasan Sok. No: 6 67100 Merkez / ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


BOYA VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/372771
1-İdarenin
a) Adresi : YAYLA MAHALLESI ÖMERKARAHASAN SOKAK NO:6 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722534607 - 3722533826
c) Elektronik Posta Adresi : zonguldak@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 17 KALEM BOYA VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Deposu ( Terakki Mah. Hastane Sok. Halk Sağlığı Laboratuvarı Binası Merkez/Zonguldak)
c) Teslim tarihi : İhale konusu malzemeler, işe başlama tarihinden sonra Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tamamı veya sözleşme süresi sonuna kadar peyderpey teslim edilecektir. Malzemeler depoya istifli şekilde teslim edilecektir. Bu doğrultuda sipariş konusu malzemeler, faks veya posta ile yapılan siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. İşin bitiş tarihi 31.12.2019 tarihini geçmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü (Yayla Mah. Ömer Karahasan Sok. No: 6 67100 Merkez / ZONGULDAK )
b) Tarihi ve saati : 22.08.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklifleriyle beraber 6,7,13,14,15 ve 16. Kalem malların/malzemelerin orjinal ambalajında en az 1 (bir)'er adet numunesini verecektir. Bu kalemlerin dışındaki 1,2,3,4 ve 17.kalem malların/malzemelerin katolog veya broşürlerini (Gerekli görülürse numune istenecektir.) verecektir. (Verilecek numunelerin üzerine firmaların unvanı ve teklif sıra no’sunu belirten barkotlu veya etiketli olacaktır.)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi (Yayla Mah. Ömer Karahasan Sok. No: 6 67100 Merkez / ZONGULDAK ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR