ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bordür, parke taşı, prefabrik beton elemanları alınacaktır

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00819660
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/283288
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 Kısım Çeşitli Ölçü ve Miktarlarda Bordür, Parke Taşı, Çiçeklik, Prefabrik Duvar Elemanları ve Prefabrik Beton Elemanları Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.07.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No:53 ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇEŞİTLİ ÖLÇÜ VE MİKTARLARDA BORDÜR, PARKE TAŞI, ÇİÇEKLİK, PREFABRİK DUVAR ELEMANLARI VE PREFABRİK BETON ELEMANLARI MAL ALIMI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİÇeşitli Ölçü ve Miktarlarda Bordür, Parke Taşı, Çiçeklik, Prefabrik Duvar Elemanları ve Prefabrik Beton Elemanları Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/283288

1-İdarenin
a) Adresi : Arifiye Mahallesi Ikieylül Caddesi No: 53 26130 ESKİŞEHİR MERKEZ/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 02222115500 - 02222204236
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@eskisehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kısım Çeşitli Ölçü ve Miktarlarda Bordür, Parke Taşı, Çiçeklik, Prefabrik Duvar Elemanları ve Prefabrik Beton Elemanları Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1'inci Kısım malzemeler, Ekli listedeki ilçe merkezlerinde İdarenin belirlediği çalışma alanlarına teslim edilecektir. 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci Kısım malzemeler, İdarenin talimatı ile malzeme teslim sahaları dışında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı stok sahasına teslimat yapacaktır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı stok sahası dışına talep olduğunda;Valilik merkez olmak kaydıyla 20 km. yarı çapında, İdarenin belirlediği çalışma alanlarına teslim edilecektir., Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı stok sahası dışına talep olduğunda;Valilik merkez olmak kaydıyla 20 km. yarı çapında, İdarenin belirlediği çalışma alanlarına teslim edilecektir. 6'ncı Kısım malzemeler Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Han İlçesi, Seyitgazi İlçesi Kırka Mahallesi, Mahmudiye İlçesi İtfaiye Hizmet binasında belirtilen çalışma alanlarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 1'inci Kısım, 2'nci Kısım, 3'üncü Kısım, 4'üncü Kısım,5'inci Kısım ve 6'ncı Kısım malzemeler en son 30.11.2018 tarihine kadar, İtfaiye Hizmet binası çevre duvar işi sözleşme imzalanmasından itibaren 75 gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No:53 ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 12.07.2018-11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi:
1-Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2-Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu
3-Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
4-Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
5-Adayın veya İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini sunarak teşvik etmek zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ya da özel sektöre üretimi ve satışı yapılmış her tür prefabrik beton elemanları, prefabrik duvar elemanları, bordür, parke taşı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR