HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Biyosidal ürün satın alınacaktır

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078627
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY SÖZ 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/563567
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30000 ha alan için larvasit, 300 ha alan için katı form larvasit, 8 ha alan için karasinek biyosidal ürünü, 150000 ha alan için 1. tip biyosidal olmak üzere 7 kalem biyosidal ürün alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU KAT:3
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Alanlarda Yapılacak Vektör Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/563567

1-İdarenin
a) Adresi : Adnan Menderes Cd. Cumhuriyet Alanı No:2 31040 HATAY MERKEZ/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262149190 - 3262157655
c) Elektronik Posta Adresi : mbelli118@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30000 ha alan için larvasit, 300 ha alan için katı form larvasit, 8 ha alan için karasinek biyosidal ürünü, 150000 ha alan için 1. tip biyosidal olmak üzere 7 kalem biyosidal ürün alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPOLARI
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihine müteakip 15 gün içinde malların teslimi yapılacak olup; aksi bir durumun yaşanması durumunda malların teslim teslimi 25 Aralık 2019 tarihine kadar yapılarak kabul işlemleri yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU KAT:3
b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Biyosidal ürünlere Sağlık Bakanlığınca verilen ruhsatlarının aslı veya noter tasdikli suretleri ihale dosyasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Biyosidal ürünlere 26.12.2008 tarih 27092 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik”e uygun MSDS (Ürünlerin Güvenlik Belgesi) formu ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  • 30.000 hektar Mücadelesinde Kullanılacak Larvasit Biyosidal Ürün, aktif madde olarak Böcek gelişim Düzenleyici(Insect Growth Regulator) grubundan olmalı ve OD(yağ bazlı dispersiyon),ME(Mikro Emülsiyon),CS(Kapsül süspansiyon),SE(Suspoemulsiyon),SC(Süspansiyon Konsantre),SL(Soluble liquid),EW(Emülsiyon suda Yağ) formülasyon yapılarından herhangi birine sahip olmalıdır.
  • 300 Hektar Alan İçin Vejetasyonlu Bölgelerde Larva Mücadelesinde Kullanılacak Katı Form Larvasit Biyosidal Ürün, aktif madde olarak Böcek Gelişim Düzenleyici(İnsect Growth Regulatör)yapısında olmalıdır.
  • 8 Hektar Alan İçin Karasinek Biyosidal Ürün; aktif madde olarak neonikotinoit grubundan birini ihtiva etmeli ve WG,WP,SP,SL,ME,SC formlarından herhangi biri olmalıdır.
  • 150.000 Hektar Alan İçin Yaşam Alanları için Uçkun Ürün, öldürücü aktif maddesi WHO(Dünya Sağlık Örgütü) toksikolojik parametre olarak LD 50 değeri en az 500 mg/kg olan den aktif maddelerinden herhangi birini ihtiva etmelidir.Formulasyon şekli olarak EW,SE,ME,,OD,ZW(CS+EW) formülasyon yapılarında olmalıdır.
  • 100.000 hektar Uçkun Mücadelesi 2.TİP BİYOSİDAL ÜRÜN öldürücü aktif madde deltamethrin içermeli ve EW,SE,ME,OD,FL formülasyonlarından herhangi birine sahip olmalıdır.
  • 15000 Hektar Kanalizasyon Foseptik Lokalitelerde Thermal Fog(Sıcak Sisleme) İçin Biyosidal Ürün öldürücü aktif madde deltamethrin içermeli ve EC formülasyonuna sahip olmalıdır.
  • Kanalizasyon sistemlerinde ve açık alanlarda kemirgen mücadelesinde kullanılacak mum blok formülasyonlu rodentisit Biyosidal ürün, Brodifacoum veya Bromodilone veya Difenacoum veya Difethialone aktif maddelerinden birini içermelidir.

Yukarıda yazılı ürünler ve aktif madde özelliklerinin yazılı olduğu teknik şartnameye cevap niteliği taşıyan belgelerin teklif dosyasında sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Vektör ile mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere Biyosidal ürün alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE SERVİSİ KAT:3 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR