PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Biyosidal ürün alınacaktır

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158987
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 09.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/187313
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 Kalem Kısmi Biyoısidal Ürün Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pamukkale Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PAMUKKALE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

Biyosidal Ürün mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/187313

1-İdarenin
a) Adı : PAMUKKALE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İNCİLİPINAR MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULVARI NO: 234 20200 PAMUKKALE/DENİZLİ
c) Telefon ve faks numarası : 2582969696 - 2582117301
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Biyosidal Ürün
b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem Kısmi Biyoısidal Ürün Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün belirlediği yer ve yerler veya Deliktaş Mahallesi 1988/2 Sokak No:43 adresine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonra 15 gün içinde
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 3 gün sonra


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.04.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Pamukkale Belediyesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- Biyosidal ürünler T.C Sağlık Bakanlığı tarafından, halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış veya aynı amaçla ithaline izin verilmiş olmalıdır. Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsat ve etiket örneği belgeleri,
2- İstekli Firmalar, biyosidal ürünlerin ruhsat sahibi olmalı veya ihale tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde üretici firmadan alınmış onaylı satış yetki belgeleri,
3- Biyosidal ürünlere ait üretici firma veya ruhsat sahibi veya ithalatçı firma tarafından verilmiş olan ürün garanti belgelerinin aslı / noter onaylı suretleri,
4- İnsektisitlerin yapısında bulunan aktif maddeleri üreten firmaların; bileşimi yapan ya da pazarlayan firmaya verdiği aktif madde garanti belgesi,
5- Ürün güvenlik bilgi formu (MSDS) ve biyosidal ürünlerin spesifikasyon belgeleri ,
6- Toksikolojik ve ekotoksikolojik raporlar Akut oral LD50, Akut Dermal LD50, Akut Oral İnhalasyon LC50, yüz, göz irritasyon ve hassasiyet testleri tam çalışma olarak orijinal dilinde ve Türkçe olarak okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış suretleri,
7- Türkçe olmayan evrakların okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış suretleri,
İhale komisyonu teklif değerlendirme aşamasında isteyebilecektir. Belgeleri uygun görmediği takdirde değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR