MUT DEVLET HASTANESİ

Biyometri cihazı satın alınacaktır

MUT DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/192435
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Biyometri Cihazı alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mut Devlet Hastanesi İlgili Depo
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mut Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİYOMETRİ CİHAZI
DEVLET HASTANESİ -MUT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


BİYOMETRİ CİHAZI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/192435

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -MUT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Barabanlı Mah. Barabanlı Sok. No:348/A 33600 MUT/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3247741044 - 3247745785
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BİYOMETRİ CİHAZI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Biyometri Cihazı alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mut Devlet Hastanesi İlgili Depo
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 (yirmi) gün içerisinde teknik şartnameye uygun olarak idarece gösterilen yere kurulumu yapılarak çalışır bir vaziyette teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) gün içinde işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.05.2019 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Mut Devlet Hastanesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İhaleye katılacak olan istekliler teklif ettikleri cihazlardan teknik şartname hükümlerine göre yedek parça fiyat listesi oluşturacak ve teklif zarfında ihale komusyonuna sunacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2018/26 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, (Firmanın Antetli Kağıdına Yazılı Kaşeli ve İmzalı Olacak Şekilde)
b) Teklif Edilen Malzemeye Ait Katalog,fotoğraf, broşür veya buna benzer belgeler,


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

1. Teklif Edilen Cihaz En Az 2 yıl süreyle garantili olacaktır. (Söz konusu garanti bayi veya ithalatçı tarafından ayrı ayrı taahhüt edilerek beyan edilecektir.) 2. Garanti Bitiminden sonra 10 yıl boyunca ücret karşılığı yedek parça, bakım, onarım ve servis garantisi verilecektir. (Söz konusu garanti bayi veya ithalatçı tarafından ayrı ayrı taahhüt edilerek beyan edilecektir.) 3. Cihazların montajı satıcı firmaya aittir. Cihazlar kurumun göstereceği yere ücretsiz olarak monte edilecektir. 4.. Teklif edilen cihazların çalışma sürelerini standart hale getirmek için en az % 95 uptime (Cihaz aktif faaliyet süresi) ile çalışması gerekmektedir. Bu sürelere ulaşılmaması halinde ulaşılmayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir. 5.. İstekliler İBY EKAP (İhale Bildirimi Yazılımı) ile hazırlanan "teklif.xml" CD dosyasını sözleşme imzalanmadan önce idaremize ibraz edeceklerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR