AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Biyomedikal tüketim malzemesi alınacaktır

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153843
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/146967
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
75 KALEM - 2020-2021 YILLARI BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ TOPLU ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ-ZEYBEK MAH. İZMİR BLV. NO:118 EFELER/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020-2021 YILLARI BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ TOPLU ALIMI

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020-2021 YILLARI BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ TOPLU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/146967

1-İdarenin

a) Adresi

:

ZEYBEK MAH. İZMİR BLV. NO:118 09100 MERKEZ EFELER/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2562135000 - 2562124493

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@aydinsaglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

75 KALEM - 2020-2021 YILLARI BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ TOPLU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kuşadası Devlet Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Didim Devlet Hastanesi, Nazilli Devlet Hastanesi, Aydın ADSM, Nazilli ADSM ve Söke ADSM Tıbbi Sarf Depoları

c) Teslim tarihleri

:

Malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 01.07.2020 tarihinden itibaren hastane ve kurum idarelerinin talebi doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. İdaremizce, yılda 6 (Altı) kereden fazla sipariş geçilmeyecektir. Malzemeler sipariş verildikten sonra 10 (On) gün içerisinde ilgili Sarf Depolarına teslim edilecektir. (Tebligat Kanunu hükümlerine göre teslim süreleri hesaplanacaktır.) Yüklenici sözleşme süresi içerisinde teslim zaman ve şartlarına 3 (Üç) defa uymadığı ve bu aksaklık mücbir sebeplerden kaynaklanmadığı takdirde Kati Teminatı hazineye irat kaydedilir. Muayene Komisyonunca gerekli görüldüğünde Kamu Kurumlarına analiz için numune gönderilebilir. Bu durumda analiz giderleri yükleniciye aittir. Malzemeler son kullanma tarihlerinin dolmasına 3 (Üç) ay kala, idaremiz tarafından bildirildiği takdirde 15 (Onbeş) gün içerisinde, yüklenici firma tarafından uzun miadlılar ile değiştirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ-ZEYBEK MAH. İZMİR BLV. NO:118 EFELER/AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

16.04.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler ile teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) ve Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve ÜTS ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu belge/belgeleri teklif dosyasında sunacaktır. ÜTS ve TİTUBB kapsamı dışında olan ürünler için ise, üretici firma tarafından düzenlenmiş beyanı teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.
İstekliler, teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve /veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.
Teklif edilen ürünün ihale sıra numarası, ürünün adı, ürünün markası ve ürünün ÜTS ve TİTUBB’na kayıtlı ürün (barkod) numaraları Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvelinde veya ayrı bir listede gösterilecek olup, teklif dosyasında sunulacaktır.
İstekliler sözleşme esnasında ilgili sözleşme kalemlerine ait tekliflerini HÜAP üzerinde bulunan KİK İhale Yazılım Programında hazırlayarak CD ortamında sözleşme evraklarıyla birlikte teslim edeceklerdir.
Yerli malı teklif eden istekliler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklar ve sunulan Yerli Malı Belgelerinin üzerinde hangi malzemeye ait olduğuna dair ihale sıra numarası mutlaka belirtilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- NUMUNE: İstekliler teklif ettikleri malzemelere ait en az 2 adet numuneyi orijinal ambalajında Numune Teslim Tutanağı ile birlikte ihale saatinden önce idareye sunmak zorundadır. Teklif edilen ürünlerin numuneleri üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası belirtilmek zorundadır. Her kalem için ayrı numune verilmemesi ve numuneler üzerine firma adı ve kalem numarası belirtilmemesi durumunda numune değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale komisyonunun uzman üyelerince teknik şartname kriterlerine ve/veya klinik uygulamaya uygunluk yönünden değerlendirilecektir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Sözleşme imzalanmasına müteakip 1 ay içerisinde geri alınmayan numunelerden (şahit numuneler hariç) idaremiz sorumlu değildir.
2- ÜRÜN TANITIMI: Komisyonun gerekli görmesi halinde isteklilerden ürün tanıtımı istenebilir. Teslim edilen malzemenin Kurumda bulunan cihazda kontrolleri yapılarak uygunluk verilecektir. İdarenin belirleyeceği yer ve tarihte ürün tanıtımı gerçekleştirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tüm ürün tanıtımı masrafları yükleniciye aittir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ-ZEYBEK MAH. İZMİR BLV. NO:118 EFELER/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR