TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Biyomedikal sarf malzeme alımı yapılacaktır

TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128070
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA 08.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/59450
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21 KALEM BİYOMEDİKAL SARF, YEDEK PARÇA VE GENEL SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ 1.KISIM İDARİ KAT TOPLANTI ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

21 KALEM BİYOMEDİKAL SARF , YEDEK PARÇA VE GENEL SARF MALZEME ALIMI
DEVLET HASTANESİ -TEKİRDAĞ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


21 KALEM BİYOMEDİKAL SARF , YEDEK PARÇA VE GENEL SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/59450

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -TEKİRDAĞ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : ORTACAMİ MAH. HASTANE SOK TEKİRDAĞ MERKEZ/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2822625355 - 2822630703
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 21 KALEM BİYOMEDİKAL SARF , YEDEK PARÇA VE GENEL SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 21 KALEM BİYOMEDİKAL SARF, YEDEK PARÇA VE GENEL SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ AMBAR VE DEPOLARINA
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 takvim günü içinde işe başlanır. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Sözleşmenin imzalandığının yükleniciye tebliğinden itibaren partiler halinde mal idari ve teknik şartnamedeki hususlara uygun olarak mal alımları muayene ve kabul yönetmeliği esasları dahilinde,idarenin belirlediği zamanlarda, belirtilen miktarlarda yükleniciye gösterilen mutfak ambar ve depolarına her türlü masraf yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim günü içinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.02.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ 1.KISIM İDARİ KAT TOPLANTI ODASI


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-İstekliler, ihale uhdesinde kalması veya 2. Avantajlı teklif olarak belirlenmesi halinde teklif dosyasında (Teklif Mektubunda veya UBB çıktılarında veya diğer belgelerde) idareye sunulacaktır.
2-UBB bilgilerine göre yapılacak sorgulamalarda (Kapsam dışı olanlar hariç) isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve/veya SGK’ya kayıtlı ve onaylı olması gerekmektedir. Bu hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-)Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecek olup ihale uhdesinde kalması veya 2. Avantajlı teklif olarak belirlenmesi halinde teklif dosyasında idareye sunulacaktır. Bu belgenin EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken Yeterlilik Bilgileri Tablosu - Diğer Belgeler kısmında belge ismi yazılmak suretiyle beyan edilmemesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacağından isteklilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir
2-) Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB/UBB)/ÜTS) (ürün takip sistemi ) kayıt olmak zorundadır. İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB/UBB)/ÜTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. İstekli, bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını sunmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylanmalı ve "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır. İstekli Asıl Belgelerle birlikte bu belgeleri de ihale komisyonuna sunmak zorundadır
3-) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği gereğince (TİTUBB/UBB/ÜTS) kayıt zorunluluğu olan ürünler için Kayıt yapıldığına dair sistem çıktısı, kayıt zorunluluğu olmayan ürünler için ise istekli tarafından imzalanmış KAPSAM DIŞI BEYANI verilecektir.İstekli Asıl Belgelerle birlikte bu belgeleri de ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
4-) TİTUBB kaydı bulunma zorunluluğu ve SGK tarafından geri ödemesi olmayan malzemeler için kapsam dışı beyanı ihale tarihinden sonra asıl evraklarla birlikte sunulacaktır.
5-)UBB kayıt veya ÜTS(Ürün Takip Sistemi) kayıt zorunluluğu olmayan ürünler için mevzuatı gereği CE,TSE v.b. belgeleri olmalı ve ihale tarihinden sonra asıl evraklarla birlikte sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-)Numuneler isteklilerden ihale uhdesinde kalması veya 2. Avantajlı teklif olarak belirlenmesi halinde idaremizce yapılacak olan tebligatta belirtilen tarih ve mesai bitimine kadar Tekirdağ Devlet Hastanesi satın alma birimine tutanak karşılığı teslim edilecektir.Tüm numuneler kapalı bir kutu veya koli içerisinde olacaktır. Kutu veya koli üzerinde veya ihale dosyasında numune isimlerinin ve ihale sıra numaralarının yazılı olduğu liste bulunacak ve her numunenin üzerinde firma adı ve ihale sıra numarası yazılı olacak şekilde teslim edilecektir.
2-) Numuneler tebligatta belirtilen sürede ve ihale dökümanında belirtilen miktarda teslim edilmez ise isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
1) EKG ÖLÇÜMÜ İÇİN REUSABLE 3 UÇLU EKG HASTA KABLOSU (NİHONKOHDEN SWM-7523 MODELİ UYUMLU) - 1 ADET
2) SpO2 ÖLÇÜMÜ İÇİN REUSABLE PARMAK PROBU (NİHONKOHDEN SWM-7523 MODELİ UYUMLU) - 1 ADET
3) EEG ELEKTRODU (NİHONKOHDEN SM930AK MODELİ UYUMLU) - 1 ADET
4) EtCO2 ÜNİTESİ (Entube) (NİHONKOHDEN MARKA 5631 MODELİ UYUMLU) - 1 ADET
5) BİPOLAR KOTER UCU- 1 ADET
6) BIPOLAR KOTER KABLOSU- 1 ADET
7) HAVALI YATAK- 1 ADET
8) NIHON KOHDEN MARKA CİHAZA UYUMLU EKG KAĞIDI (110X2X140)- 1 ADET
9) GRAEL MARKA PSG CİHAZINA UYUMLU TERMİSTÖR - 1 ADET
10) GRAEL MARKA PSG CİHAZINA UYUMLU MİCROFON- 1 ADET
11) GRAEL MARKA PSG CİHAZINA UYUMLU POZİSYON SENSÖRÜ- 1 ADET
12) HASTA BAŞI MONİTÖRÜ İÇİN TANSİYON MANŞONU- 1 ADET
13) ISITICI BLANKET (STANDART)- 1 ADET
14) MİNDRAY VE PHOEBE MARKA MONİTÖRE UYUMLU SATURASYON PROBU- 1 ADET
15)OTOMATİK ENJEKTÖR ŞIRINGASI- 1 ADET
16) CLEAN CART-C- 1 ADET
17)CLEANCART-A-1ADET
18)ELSABİTLEYİCİ-1ADET
19)AYAKSABİTLEYİCİ-1ADET
20)GASTROSKOPİÖNLÜĞÜ-1ADET
21) BEBEK BİLEKLİĞİ- 1 ADET


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR