DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Biyomedikal malzeme satın alınacaktır

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981098
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR SÖZ 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/171391
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
45 Kalem Biyomedikal malzemesi alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLGİLİ AMBAR BİRİMİNE
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ İDARİ BİRİMLER 2. KAT TOPLANTI ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİYOMEDİKAL MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

45 Kalem Biyomedikal malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/171391

1-İdarenin
a) Adresi : ÜÇKUYULAR ELAZIG YOLU ÜZERI 10.KM. KAYAPINAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122580060 - 4122580058
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakireah1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 45 Kalem Biyomedikal malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLGİLİ AMBAR BİRİMİNE
c) Teslim tarihi : Hastanemiz ilgili Ambar Birimine teknik şartnameye uygun olarak Muayene Komisyonu huzurunda ilgili Ambar biriminin ihtiyacı doğrultusunda ihtiyaçlar firmaya bildirildikten sonra en geç 5 gün içerisinde yüklenici uhdesinde kalan malzemeleri sözleşme süresi boyunca mesai saatleri içinde peyder pey teslim edilecektir. Ambar birimi gerekli görürse yüklenicinin uhdesinde kalan tüm malzemeleri bir defada isteyebilir ve yüklenici bunu kabul etmiş sayılır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ İDARİ BİRİMLER 2. KAT TOPLANTI ODASI
b) Tarihi ve saati : 07.05.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamelerde istenen belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a-Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve ürünün UBB kayıt numarası, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, SUT alan kodu ve marka adı teklif mektubunda yazılmalı veya ekinde sunulmalıdır.
b-Ayıca malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir ve belge ihale dosyasında sunulacaktır.
c-İştirakçi firmalar sunmuş olduğu ürünün yetkili bayisi olduğunu belgelemeli ve belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
d-UBB’ ye kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak teklif mektubunda belirtilecektir. Üretici firmadan ürünün "kapsam dışı" olduğuna dair yazı sunulacaktır.
e- İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait UBB kodunun idarenin talep ettiği ürün Sut alan koduyla uyuşmalı, aksi taktirde ilgili kalem değerlendirmeye alınmayacaktır.
f- Teklif edilen ürünlerin UBB kayıtları alan tanımları ve jenerik isimleri Medula sistemine tanıtılmış olması gerekmektedir. yapılacak inceleme sonucu kaydı olmayan veya yanlış kaydedildiği tespit edilen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
g- Verilen UBB kodunun uygun olmayan sut alan tanımıyla eşleştirildiğinin tespit edilmesi durumunda oluşmuş olan tüm maddi zarar firma tarafından karşılanacaktır.
Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ilgili kalem değerlendime dışı bırakılacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürüne ilişkin teknik şartnameye birebir uygun olarak en az birer adet numuneyi (İhale Komisyonu gerek gördüğü takdirde birden fazla numune isteyebilir.) teklif dosyası ile birlikte teslim edeceklerdir. Teklif edilen kaleme ilişkin numune verilmemesi durumunda teklifi geçerli sayılmayacaktır.Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait numunelerin üstüne kaçıncı kaleme ait malzeme olduğu ve firmanın adı yazılmalıdır.
İstekliler numuneleri , ihale saatinden önce teklif zarflarını teslim ederken numune teslim tutanağı listesi ile birlikte vermelidir. Liste 2(iki) nusha şeklinde, sıra no ve malzeme ismi belirtilecek şekilde ve firma tarafından imzalı kaşeli olacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Bir nushası numunelerle birlikte teslim edilip diğer nushası kendilerinde kalacak şekilde düzenlenmelidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilmiş her türlü tıbbi malzeme alım ve/veya satım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin AMELİYAT TAVAN LAMBASI AMPÜLÜ HALOJEN 24 WOLT 150 WATT, ORTAM SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI /TERMOMETRE, OTOSKOPİ IŞIK KAYNAĞI, OTOKLAV YAZICI KAĞIDI, BUHAR STERİLİZASYONU BOWİE-DİCK TEST İNDİKATÖRÜ SINIF 2, E.O. İNDİKATÖRLÜ DÖKÜMANTASYON ETİKETİ, ETİKETLEME RULOSU OTOKLAV, STERİLİZASYON PAKETİ KAPAMA CİHAZI YAZICI KARTUŞU, ETİLEN OKSİT GAZ KARTUŞU DOĞRUSAL KUTU-LİNEAR BAG 5-10 GR, YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATÖRÜ, KAN ENZİM PROTEİN TEST STRİBİ, BUHAR OTOKLAVI CONTA BAKIM SPREYİ SİLİKON, OTOKLAV CİHAZI YÜK KONTROL TEST KİTİ İNDİKATÖRÜ, HİDROJEN PEROKSİT OTOKLAV CİHAZI MARUZİYET BANDI SINIF 1, ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON ETİKETİ KİMYASAL İNDİKATÖRLÜ SINIF 1, ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ BİYPLIJİK HIZLI SONUÇ VEREN 1 SAAT, BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ KİMYASAL, BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK, KORUYUCU UV GÖZLÜK, NST KEMERİ, OTOKLAV EMNİYET- GÜVENLİK VENTİLİ, OTOKLAV ISITICI DİRENÇ/REZİSTANSI, BUHAR OTOKLAVI KAYAR İÇ KAPAK CONTASI-SLİKONLU VE DAİRESEL, OTOKLAV SELENOİD VALFI, OTOKLAV PNOMATİK VALFI, SONY MARKA CİHAZ UYUMLU NST KAĞIDI RULO 150mm X 20m TERMAL, MARTİN KOTERİZASYON TOPRAK PLAKASI ARA KABLOSU, KOTERİZASYON PROBU ARA KABLOSU MONOPOLAR, KOTERİZASYON PROB KONNEKTÖRÜ MONOPOLAR-TEK KUTUPLU, KOTERİZASYON PROB KONNEKTÖRÜ BİPOLAR-ÇİFT KUTUPLU, PETAŞ MARKA EKG ARA KABLOSU AHA RENK KODLU, OKSİJEN TERAPİ CİHAZI (FLOWMETRE VE NEMLENDİRME KABI İLE), ENDOSKOPİK KAMERA KORUYUCU KILIF 14cm X 250cm, NİHON KOHDEN EKG KAĞIDI Z KATLI 135mm X 30mm, PETAŞ EKG KAĞIDI Z KATLI 112mm X 25mm, MORTARA EKG KAĞIDI Z KATLI 110mm X 140mm, ULTRASONOGRAFİ GÖRÜNTÜLEME JELİ 1 LT, PULSEOKSİMETRE PROBU, YENİDOĞAN PULSEOKSİMETRE PROBU, EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU NÖTRALİ SIVI 5 LT, EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT, HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YENİDOĞAN DİSPOSABBLE (TEK KULLANIMLIK), EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI PERASETİK ASİT SIVI 5 LT, EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ FENOLSÜZ SPREY 1 LT, TİMPANİK - KULAKTAN HASTA SICAKLIK ÖLÇER UCU kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ İDARİ KAT SATIN ALMA BİRİMİ -Diyarbakır Halk Bankası merkez şubesindeki TR50 0001 2009 3260 0005 0003 52 nolu ıban hesabına adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR