NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilgisayar ve network donanım alınacaktır

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964837
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ YENİ HABER 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 KALEM BİLGİSAYAR DONANIM ve NETWORK DONANIM
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2019 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:


16 KALEM BİLGİSAYAR DONANIM ve NETWORK DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Alımı ihtiyacı olan 16 Kalem Bilgisayar Donanım ve Network Donanım, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale İşlemleri Uygulama Usul ve Esaslarına göre Açık Teklif Usulü ile satın alınacaktır.

İhale Konu Mal Son Teklif Verme
Tarihi ve Saati
İhale Yeri, Tarihi ve Saati

Bilgisayar Donanım ( 13 Kalem)
Network Donanım ( 3 Kalem)
28/03/2019
12.00
İdari Mali İşler Daire
Başkanlığı

28/03/2019, 15:00

Not: İlana konu Bilgisayar Donanım ve Network Donanım ilişkin bilgiler İdari Şartnamede bulunmaktadır.
1 - İhale evrakı bedelsiz.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında ve Üniversitemiz internet sitesinde görebilirler ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından ücretsiz alabilirler.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnız teklif edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası ve diğer belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, yukarda belirtilen tarihte mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz, İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir.
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Teklif mektubu,
c) Teminat mektubu istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 28/08/2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin teklifi kapsamında teklif dosyasında sunması istenen teknik şartnamede belirtilen belgeler ve ayrıca katalog ve broşör yer alacaktır.
f) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
g) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
5 - Bu ihale en düşük teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, kısmi teklif de verilebilecektir.
7 - Üniversite, ihale konusu malları ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR