SARUHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgisayar ve donanımları ile atölye ekipmanları alınacaktır

SARUHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153967
Şehir : Manisa / Saruhanlı
Yayınlandığı Gazeteler

SARUHANLI KARDELEN 24.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/151180
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Saruhanlı İlçesi Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Proğramı (YENEP) TR33/19/YENEP/0035 Sözleşme Numaralı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Saruhanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARUHANLI KENDİN YAP ATÖLYESİNDE BİLGİSAYAR VE DONANIMLARI, ROBOT SETİ, ROBOT KODLAMA VE GELİŞTİRME SETİ, AKÜ, TAKIM ÇANTASI, 3D YAZICI KALEMİ, TERS PROJEKSİYON PERDESİ, SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ VE KAMERASI, DRONE EKİPMANLARINA AİT MALZEME ALIMI

SARUHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


SARUHANLI KENDİN YAP ATÖLYESİNDE BİLGİSAYAR VE DONANIMLARI, ROBOT SETİ, ROBOT KODLAMA VE GELİŞTİRME SETİ, AKÜ, TAKIM ÇANTASI, 3D YAZICI KALEMİ, TERS PROJEKSİYON PERDESİ, SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ VE KAMERASI, DRONE EKİPMANLARINA AİT MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/151180
1-İdarenin
a) Adresi : Hükümet Binası Kat 3 Hükümet Caddesi 45800 SARUHANLI/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2363572771 - 2363572378
c) Elektronik Posta Adresi : saruhanli45@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Saruhanlı İlçesi Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Proğramı (YENEP) TR33/19/YENEP/0035 Sözleşme Numaralı "Saruhanlı Kendin Yap Atölyesi" Projesi Kapsamında Teknolojik/Robotik Ekipman Mal/Malzeme Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Saruhanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
c) Teslim tarihi : İstekli tarafından temin edilecek mal/malzeme/ekipmanlar 7 Nisan 2020 tarihinden itibaren 7 iş gününde teslim edilmesi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Saruhanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
b) Tarihi ve saati : 30.03.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamede belirtilen süreler garanti, servis, bakım ve onarım yükleniciye aittir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları teklifte sunulmalıdır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR