ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilgisayar ve bilişim ürünleri satın alınacaktır

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01137246
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Semt-Mahalle : KIZILCAŞAR MAH. / GÖLBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 24.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/007
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kısım 34 kalem Bilgisayar, Monitör, Yazıcı ve Sarf Malzeme alımı Ayrıntılı bilgiye İdare adresinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atılım Üniversitesi Atılım Kampüsü / İdari Bina Toplantı Salonu / Kızılcaşar Mahallesi / 06836 / Gölbaşı/ANKARA
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/ 007
1- İdarenin
a) Adresi : Atılım Üniversitesi Kampüsü / Kızılcaşar Mahallesi - 06836 İncek / Ankara
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 586 81 68 / 0 312 586 81 49
c) E-posta adresi : satinalma@atilim.edu.tr
d) İhale İlanının görülebileceği internet adresi https://www.atilim.edu.tr/tr/satinalma-direktorlugu
2 – İhale Konusu Mal Alımının
a) Adı : Bilgisayar Ve Bilişim Ürünleri Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısım 34 kalem Bilgisayar, Monitör, Yazıcı ve Sarf Malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye İdare adresinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Teslim yeri : Sözleşme konusu mallar Atılım Üniversitesi Kampüsü (İdari Bina - Satınalma Direktörlüğü) / Kızılcaşar Mahallesi – 06836 İncek / Ankara adresine teslim edilecektir.
d) Teslim Tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 60 (Altmış) takvim günü içerisinde
3 – İhalenin
a) Tarihi ve Saati : 06.03.2020 – 14:30
b) İhale yapılacağı yer : Atılım Üniversitesi Atılım Kampüsü / İdari Bina Toplantı Salonu / Kızılcaşar Mahallesi / 06836 / Gölbaşı/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Teknik Şartnameye cevaplar: “Teknik Şartnamenin tam olarak okunup, anlaşıldığı ve kabul edildiğine” dair ibare yazılıp teklif ekinde kaşeli imzalı olarak sunulacak Bu şartı yerine getiremeyen İstekliler İhale dışı bırakılacaktır.
4.1.6. Üniversite ile Yüklenicinin irtibatı için İstekli Firmanın "Ankara’da yetkili ofisinin olması şartı aranacaktır. " Bu şartı yerine getiremeyen (Belgelendiremeyen) İstekliler İhale dışı bırakılacaktır.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20’si oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1. Benzer iş olarak kabul edilebilecek işler; Kamu veya Özel sektöre her türlü Bilgisayar ve bilgisayar donanım malzemeleri tedarik işi (İş deneyim belgesi veya fatura asıl nüshası / noter onaylı sureti)
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- TL (YüzTürklirası) bedel karşılığı (Doküman bedeli: Denizbank Ankara Ticari Merkez Şubesi Atılım Üniversitesi Hesabı / İban No: TR060013400000280383200534 No’lu hesaba - Firma Bilgileri (gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek) ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu işin adı ve İhale kayıt numarası yazılarak- ödeme yapılmalıdır) Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü–Kızılcaşar Mahallesi/İncek/ Ankara adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü–Kızılcaşar Mahallesi/ İncek/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, Kısmi teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. İş ortaklığı/Adi ortaklık veya Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR