FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bilgisayar, projeksiyon ve 3 boyutlu yazıcı satın alınacaktır

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183079
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 02.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/328964
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
32 Adet İ5 İşlemcili 8 GB Dizüstü Bilgisayar, 47 Adet İ5 İşlemcili 16 GB Dizüstü Bilgisayar, 3 Ad İ7 İşlemcili 16 GB Dizüstü Bilgisayar, 2 Ad Projeksiyon Cihazı, 1 Adet 3 Boyutlu Yazıcı Tip-1, 1 Adet 3 Boyutlu Yazıcı Tip-2 20 Adet Elektronik Kit Alımıdır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fatih Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİLGİSAYAR, PROJEKSİYON VE 3 BOYUTLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR
FATİH BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


BİLGİSAYAR, PROJEKSİYON VE 3 BOYUTLU YAZICI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/328964
1-İdarenin
a) Adresi : AKŞEMSETTİN MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:54 34000 FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124531453 - 2124531470
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@fatih.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 32 Adet İ5 İşlemcili 8 GB Dizüstü Bilgisayar, 47 Adet İ5 İşlemcili 16 GB Dizüstü Bilgisayar, 3 Ad İ7 İşlemcili 16 GB Dizüstü Bilgisayar, 2 Ad Projeksiyon Cihazı, 1 Adet 3 Boyutlu Yazıcı Tip-1, 1 Adet 3 Boyutlu Yazıcı Tip-2 20 Adet Elektronik Kit Alımıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Fatih Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne hazır çalışır vaziyette teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Malzemeler Sözleşmenin imzalanması ve İşe Başlama Tarihinden itibaren 30 (Otuz) Takvim günü içinde Bilgi İşlem Müdürlüğüne çalışır vaziyette Teslim Edilecektir. Yüklenici firma tarafından teslim edilen malzemelerin takip ve kontrolü Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Fatih Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 24.07.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki kalemlerin her birinin marka ve modellerini, Teklif Edilen Mallar Listesi sunacaklardır. Bu listenin istekli tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olması gerekir. İstekliler; Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki kalemlerin her birinin fotoğraf ve teknik özelliklerini gösteren üreticisi veya ithalatcısı tarafından yayımlanmış katalog, broşür veya diğer tanıtıcı materyali sunacaklardır. Sunulacak bu materyallerin istekli tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olması gerekir. Üretici veya ithalatçıların internet ortamında yayımladıkları tanıtıcı meteryallerin, internet çıktıları kabul edilecektir. Ancak bu dökümanlar üzerinde üretici veya ithalatçının iletişim bilgilerinin bulunması, çıktıların istekli tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olması gerekir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilen;
a) Masaüstü bilgisayar satışı yapmak,
b) Dizüstü bilgisayar satışı yapmak,
c) Yazıcı Satışı yapmak,
Yukarıda belirtilen işlerin ayrı ayrı, tamamını veya birlikte yapmış olması benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR