ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. REKT. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar parçaları, yazıcı ve avadanlık malzemeleri alınacaktır

ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. REKT. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822806
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/300563
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Grup 3 / 2. Grup 1 / 3. Grup 1 / 4. Grup 2 / 5. Grup 1 / 6. Grup 1 / 7. Grup 1 / 8. Grup 1 / 9. Grup 1 / 10. Grup 1 / 11. Grup 2 / 12. Grup 46 / 13. Grup 1 / 14. Grup 1 / 15. Grup 7 / 16. Grup 110 kalem malzemelerden oluşmaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ODTÜ Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No:1 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MM Binası Kat 2 Oda:219 06800 Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİLGİSAYAR PARÇALARI, FOTOKOPİ MAKİNESİ, YAZICI VE AVADANLIK MALZEMELERİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


Bilgisayar Parçaları, Fotokopi Makinesi, Yazıcı ve Avadanlık Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/300563

1-İdarenin
a) Adresi : ODTÜ MÜHENDISLIK FAKÜLTESI DEKANLIGI MM BINASI ÜNİVERSİTELER MAH.DUMLUPINAR BUL.NO.1 06800 BALGAT ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122102489 - 3122107979
c) Elektronik Posta Adresi : gdemirel@metu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Grup 3 / 2. Grup 1 / 3. Grup 1 / 4. Grup 2 / 5. Grup 1 / 6. Grup 1 / 7. Grup 1 / 8. Grup 1 / 9. Grup 1 / 10. Grup 1 / 11. Grup 2 / 12. Grup 46 / 13. Grup 1 / 14. Grup 1 / 15. Grup 7 / 16. Grup 110 kalem malzemelerden oluşmaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Mühendislik Fakültesine bağlı Bölümler
c) Teslim tarihi : Tüm gruplar için 20 (yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ODTÜ Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No:1 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MM Binası Kat 2 Oda:219 06800 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 02.07.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 9., 2., 15., 6., 11., 1., 7., 10., 5., 3., 14., 4., 13., 8.kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı ODTÜ Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No:1 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MM Binası Kat 2 Oda:219 06800 Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ODTÜ Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No:1 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MM Binası Kat 2 Oda:219 06800 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR