ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Bilgisayar malzemesi, laboratuvar cihazları, atölye gereçleri ve makine alınacaktır

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063052
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : ÜNİVERSİTELER MAH. / BİLKENT
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SONSÖZ 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/488449
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
22 Grup 55 Kalem Bilgisayar Malzemesi, Laboratuvar Cihazları, Atölye Gereçleri ve Makine Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi - Çankaya / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

22 GRUP BİLGİSAYAR MALZEMESİ, LABORATUVAR CİHAZLARI, ATÖLYE GEREÇLERİ VE MAKİNE ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

22 Grup Bilgisayar Malzemesi, Laboratuvar Cihazları, Atölye Gereçleri ve Makine Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/488449

1-İdarenin
a) Adresi : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 Çankaya ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122103890 - 3122103731
c) Elektronik Posta Adresi : ism@metu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 Grup 55 Kalem Bilgisayar Malzemesi, Laboratuvar Cihazları, Atölye Gereçleri ve Makine Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1. Grup Malzemeler ODTÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne teslim edilecektir. 2. Grup Malzemeler ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümüne teslim edilecektir. 3. Grup, 4. Grup, 5. Grup ve 6. Grup Malzemeler ODTÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümüne teslim edilecektir. 7. Grup ve 8. Grup Malzemeler ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümüne teslim edilecektir. 9-22 arası (9 ve 22 dahil) Gruplar ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümüne teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : * 1. Grup, 2. Grup, 3. Grup 5. Grup, 6. Grup, 7. Grup, 20. Grup ve 21. Grup malzemeler, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren 15 takvim günü içinde teslim edilecektir. * 4. Grup, 9. Grup, 10. Grup, 11. Grup 1. Kalem Avuç İçi Taşlama, 12. Grup, 13. Grup, 14. Grup, 15. Grup, 16. Grup, 17. Grup, 18. Grup ve 19. Grup malzemeler, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren 30 takvim günü içinde teslim edilecektir. * 11. Grup 2. Kalem Daire Testere, 3. Kalem Eksantrik Zımpara ve 4. Kalem Zımpara Makinesi, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren 10 takvim günü içinde teslim edilecektir. * 8. Grup Malzemeler, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren 20 takvim günü içinde teslim edilecektir. * 22. Grup malzemeler, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren 7 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi - Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 16.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
8. Grup Mikroskop Alımı için:
İstekliler teknik şartnameye orjinal ürün katalogları üzerinden madde madde cevap vermelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 3. Grup Etüv Alımı, 4. Grup pH Metre Alımı, 5. Grup Dijital Terazi Alımı, 6. Grup Baskül Alımı, 8. Grup Mikroskop Alımı, 9. Grup Lazermetre Alımı, 10. Grup Çizgi Lazeri Alımı, 12. Grup Yıkama Makinesi Alımı, 13. Grup Multimetre Alımı, 14. Grup Manyetik Karıştırıcı Alımı, 15. Grup Dijital Komparatör Saati Alımı, 16. Grup Basınç, Sıcaklık ve Nem Ölçer Veri Toplayıcı Alımı, 17. Grup Kesme Hamlaç Takımı Alımı, 18. Grup Yağ Su Sabit Basınç Ünitesi Alımı, 20. Grup Pnömatik Vakum Jeneratörü Alımı, 21. Grup Yük Hücresi İndikatör Alımı kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 - ÇANKAYA / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR