ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bilgisayar malzemeleri ile çeşitli kimyasal malzeme alımı yapılacaktır

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01014395
Şehir : İstanbul / Çekmeköy
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 26.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/286844
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÇEKMEKÖY BİLİŞİM VE YARATICILIK ATÖLYELERİ (BİLYA) PROJESİN?DE KULLANILMAK ÜZERE
İşin Yapılacağı Yer
:
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MERKEZ MAH. PİRİ RESİ CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİLGİSAYAR - ELEKTRONİK MALZEME VE ÇEŞİTLİ KİMYASAL MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Çekmeköy Bilişim ve Yaratıcılık Atölyeleri (Bilya) Projesin’de Kullanılmak Üzere Bilgisayar - Elektronik Malzeme ve Çeşitli Kimyasal Malzeme Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/286844
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ 5 34782 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000661
c) Elektronik Posta Adresi : muhammedsari53@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇEKMEKÖY BİLİŞİM VE YARATICILIK ATÖLYELERİ (BİLYA) PROJESİN?DE KULLANILMAK ÜZERE "BİLGİSAYAR - ELEKTRONİK MALZEME VE ÇEŞİTLİ KİMYASAL MALZEME ALIM İŞİ. (31 KALEM MALZEME)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 1 (BİR) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞLANACAK VE 20 GÜN İÇERİSİNDE TESLİMLER GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH. PİRİ RESİ CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 22.07.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. İŞİN TAMAMI İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER HER TÜRLÜ BİLGİSAYAR VE/VEYA BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİ SATIŞ İŞLERİ İLE İLGİLİ İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
İŞİN KISIMLARINA/KALEMLERİNE TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER İSE HANGİ KISIMA/KALEME TEKLİF VERECEKLER İSE O KISIM/KALEM İLE İLGİLİ AYRI AYRI SATIŞ İŞLERİNE AİT İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MERKEZ MAH. PİRİ REİS MAH. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ETÜT VE PROJE BÜROSUNA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR