İZMİR GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bilgisayar ekipman ve malzemeleri satın alınacaktır

İZMİR GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01052199
Şehir : İzmir / Gaziemir
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 19.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/446712
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BELEDİYEMİZ TÜM BİRİMLERİNDE KULLANMAK ÜZERE BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
GAZİEMİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GAZİEMİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS SALONU ÖNDER CADDESİ NO:41
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYEMİZ TÜM BİRİMLERİNDE KULLANMAK ÜZERE BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI İŞİ

GAZİEMİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İHALE BÜROSU
BELEDİYEMİZ TÜM BİRİMLERİNDE KULLANMAK ÜZERE BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/446712

1-İdarenin
a) Adresi : GAZI MAHALLESİ ÖNDER CADDESİ 41 35410 . GAZİEMİR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2329990251 - 2322522566
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@gaziemir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : BELEDİYEMİZ TÜM BİRİMLERİNDE KULLANMAK ÜZERE BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GAZİEMİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TÜM MALLAR TEK SEFERDE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GAZİEMİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS SALONU ÖNDER CADDESİ NO:41
b) Tarihi ve saati : 04.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÖNDER CADDESİ NO:41 GAZİEMİR İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR