BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bilgisayar donanım parçaları ve sarf malzemesi alınacaktır

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979682
Şehir : İstanbul / Başakşehir
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/171797
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 kalem Bilgisayar, Monitör, Yazıcı, Robotik Ürünler ve Sarf Malzeme alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başakşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu (Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir /İSTANBUL)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ


BİLGİSAYAR, MONİTÖR, YAZICI, ROBOTİK ÜRÜNLER VE SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/171797

1-İdarenin
a) Adı : BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Caddesi No:3 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124440669 - 2126925585
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BİLGİSAYAR, MONİTÖR, YAZICI, ROBOTİK ÜRÜNLER VE SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 kalem Bilgisayar, Monitör, Yazıcı, Robotik Ürünler ve Sarf Malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Başakşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 10(On) takvim günü içerisinde teknik şartnamede belirtilen malzemeleri temin ederek Başakşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne teslimatını sağlayacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı günü izleyen gün işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.05.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Başakşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu (Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir /İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahiplerinden teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, idare tarafından teknik şartnamede numunesi istenilen mallar idarece yazılı olarak istenecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR