BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Bilgisayar ağları ve bağlantı donanımı alımı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00428255
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

MARMARA BÖLGE 09.09.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/354990
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BİLGİSAYAR AĞLARI VE BAĞLANTI DONANIMI ALIMI BİLGİSAYAR AĞLARI VE BAĞLANTI DONANIMI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Odası Kat:6 Çağış Kampusü BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİLGİSAYAR AĞLARI VE BAĞLANTI DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ


BİLGİSAYAR AĞLARI VE BAĞLANTI DONANIMI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/354990

1-İdarenin

a) Adresi

:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Kampüsü MERKEZ BALIKESİR BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2666121400 - 2666121427

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

BİLGİSAYAR AĞLARI VE BAĞLANTI DONANIMI ALIMI BİLGİSAYAR AĞLARI VE BAĞLANTI DONANIMI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 60 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Odası Kat:6 Çağış Kampusü BALIKESİR

b) Tarihi ve saati

:

30.09.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

1- Satıcı, yetkili servisler-bilgisayar ağı bileşenleri ve sistemleri için kullanılan cihazlar için kurallara ait TS–13242 belgesinin ve/veya yetkili servisler-bilgisayar ve çevre birimler için kurallara ait TS–12498 belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifinde sunmalıdır.

2- Teklif edilen elektronik cihazlara ait CE (veya ithali/ihracatı için ilgili bakanlıkların kabul ettiği uygunluk belgeleri-declaration of conformity) veya TÜV veya FCC veya TSE belgelerinden biri teklif ile birlikte verilmelidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-) İstekli, Teknik şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz ve sırayla madde numaralarını belirterek açık bir şekilde cevap vermelidir. Cevapların olması gereken yerde olmayışının ve/veya bulunamayışının ve bu nedenle değerlendirme yapılamamasının, sorumluluğu teklif verene aittir. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda; Teknik Şartname maddesinin kabul edilmesi halinde söz konusu her maddeye tam ve net olarak cevap verilmelidir. “Okunmuş” ve “Anlaşılmış” gibi geniş anlam ifade eden kelimeler kullanılmayacaktır.

2-) Teklif edilen donanım ve yazılım ürünlerinin tüm teknik özelliklerini içeren dökümanlar (üreticinin web sayfası adresi ile birlikte) teklif ile birlikte verilecektir. ürünlere ait dökümanlardaki teknik değerlerle verilen teklifteki değerler birbiri ile aynı olmalıdır. Ürünlerle ilgili bilgileri içeren dökümanlar yetersiz ve şartnamede istenilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı belirsiz ise (bu bilgiler üreticinin web sayfasından da sağlanamazsa) ürün yetersiz olarak değerlendirilecektir. Ürünlerin üzerindeki işaretlemeler belge niteliği taşımaz.

3-) Firma, aktif, pasif cihazlar ile yazılım kurulumu ile eğitimleri planlamalı ve teklifinde bir proje gerçekleştirme ve çalışma takvimi hazırlayarak teklif ile birlikte sunmalıdır. Bu süre 60 (altmış) günü geçmeyecektir.

4-) Firma, teklif ettiği bütün aktif ve pasif cihazlar (bütün modül ve kompanentleri dahil) ile yazılımların hangi marka, model veya version (sürüm) olduğunu teklifinde belirtecektir. Aksi takdirde teklif edilen ürünlerin hayali bir ürün olduğu varsayılarak, firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-) Firmalar, tekliflerinde ihale kapsamında istenen ve temel olarak gerekli olan bütün aktif ve pasif cihazlarla ve bunlara ait yazılımların tür, adet veya metrajlarını belirtir bir liste (ürün listesi) vereceklerdir. Yapılacak incelemede aktif ve pasif cihazların tür, adet veya metrajlarında eksiklik ve tutarsızlıkların olduğu tespit edilmesi halinde teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak , Bilgisayar Ağları ve Bağlantı Donanımı ile ilgili özel veya resmi kurumlarda kurulumu tamamlanmış ve çalışır durumda örnek uygulamalar, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 7 (yedi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Kat:3 Çağış Kampusü BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Kat:3 Çağış Kampusü BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR