ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgilendirme tabelası satın alınacaktır

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/265361
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Karaman ilindeki avlaklar için 50 adet, Konya ilindeki avlaklar için 55 adet ve Aksaray ilindeki avlaklar için 20 adet olmak üzere toplam 125 adet Bilgilendirme Tabelası Alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.06.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Konya 8. Bölge Müdürlüğü Toprak Sarnıç Mahallesi Eski meram Caddesi No:1 Meram / KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAMAN/KONYA/AKSARAY İLLERİ DEVLET VE GENEL AVLAKLARI BİLGİLENDİRME TABELASI ALIMI İŞİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Karaman/Konya/Aksaray İlleri Devlet ve Genel Avlakları Bilgilendirme Tabelası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/265361

1-İdarenin

a) Adresi

:

Rauf Denktaş Mahallesi Kazımkarabekir Paşa Caddesi No:52/A 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

3382149388 - 3382149288

c) Elektronik Posta Adresi

:

karaman.dkmp@tarimorman.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Karaman ilindeki avlaklar için 50 adet, Konya ilindeki avlaklar için 55 adet ve Aksaray ilindeki avlaklar için 20 adet olmak üzere toplam 125 adet Bilgilendirme Tabelası Alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü Karaman Şube Müdürlüğü (Karaman İli), Tarım ve Orman Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü (Konya İli), Tarım ve Orman Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü Aksaray Şube Müdürlüğü (Aksaray İli). İhaleye konu mal ve malzemelerin Tarım ve Orman Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü Karaman/Konya/Aksaray İl Şube Müdürlüklerine ayrı ayrı ve ilgili şube müdürlüklerinin belirlediği alanda teslimi yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

İşin süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (otuz) takvim günü olup, Avlak tabela tasarımları için ilgili illerden onay alınacaktır. Onay süreci her İl Şube Müdürlüğü için 5 takvim günü olmak üzere toplam 15 gündür ve işin süresine dahil değildir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Konya 8. Bölge Müdürlüğü Toprak Sarnıç Mahallesi Eski meram Caddesi No:1 Meram / KONYA

b) Tarihi ve saati

:

13.06.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Konya 8. Bölge Müdürlüğü, Karaman, Konya ve Aksaray Şube Müdürlükleri adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Konya 8. Bölge Müdürlüğü Toprak Sarnıç Mahallesi Eski meram Caddesi No:1 Meram / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR