İSTANBUL İLİ FATİH BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Bilgi sistemi ihtiyacı malzeme alınacaktır

İSTANBUL İLİ FATİH BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876666
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SON AN 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/441885
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 KALEM BİLGİ SİSTEMLERİ İHTİYACI DONANIM MALZEMELERİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 / Adapark Plaza Zafer Mah. Çınar Sok. No:1 Kat:2 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİLGİ SİSTEMİ İHTİYACI MALZEME ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BİLGİ SİSTEMİ İHTİYACI MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/441885
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Adapark Plaza Zafer Mah. Çınar Sok. No:1 Bahçelievler / İSTANBUL BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2129871000 - 2125222861
c) Elektronik Posta Adresi : khb34k.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KALEM BİLGİ SİSTEMLERİ İHTİYACI DONANIM MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI - 5 SİSTEM ODASI (Seyitnizam mah. Mevlana Cad. No:85 Zeytinburnu/İSTANBUL)- ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ - YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ E.A.H. - BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ - İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -
c) Teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra 90 takvim günü içerisinde ürünler kurulum ve montajı yapılarak çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 / Adapark Plaza Zafer Mah. Çınar Sok. No:1 Kat:2 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 05.11.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, ürün/ürünlere ait teknik şartnameye uygunluk belgesi vereceklerdir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi sunmayan istekli ihale dışı bırakılacaktır. Tedarik edilecek ürün/ürünlerin orjinal dilindeki katalog, teknik özelliklerini gösteren belgeler ve fotoğrafları ihale dosyasında sunulacaktır. Katalog ve teknik özelliklerini gösteren belgeler üzerindeki açıklamaların Teknik şartnamenin hangi maddesini/maddelerini karşıladığı ayrı ayrı ilgili belgeler üzerinde işaretlenecektir. Teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla teklif değerlendirilmesi sırasında geçerli en düşük tekliften başlamak üzere ihale komisyonunca ürünlerin demostrasyonu istenebilir.Demo uygulanması sırasında firma yetkilisi hazır bulunacak ve bu hususta her türlü işlem tutanağa geçirilecektir. Demo uygulamasının yapılacağı yer, tarih ve saat yazılı olarak firmalara bildirilecek ve tüm sorumluluk (Demo masrafları vb.) firmaya ait olacaktır. (Ürünlere ait Katalog-teknik özelliklerini gösteren belgeler ve fotoğrafları için Aslı İdarece görülmüştür şartı aranmayacaktır.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman Bedeli; ihale kayıt numarası, ihalenin adı ve istekli vergi numarası belirtilmek suretiyle,T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Defterdarlık İstanbul Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığının Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi TR 23 0001 2009 7580 0006 0000 09 IBAN numarasına Havale/EFT ile yatırılacak olup Doküman ise İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5- Satınalma Biriminden alınacaktır. Not: Alıcı Bilgisi T.C Maliye Bakanlığı İst. Sağ. Kur. 1 Nolu Döner Ser. Saym. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 / Adapark Plaza Zafer Mah. Çınar Sok. No:1 Kat:2 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR