ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SBÜ GÜLHANE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Bilgi sistem malzemesi satın alınacaktır

ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SBÜ GÜLHANE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941422
Şehir : Ankara / Keçiören
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/42056
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
GÜLHANE EAH İHTİYACI (1 KISIM) 7 KALEM BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ İHALE SALONU (General Dr Tevfik Sağlam Cad.Etlik /ANKARA )
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

GÜLHANE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


GÜLHANE EAH İHTİYACI (1 KISIM) 7 KALEM BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/42056

1-İdarenin

a) Adresi

:

GN.DR.TEVFIK SAGLAM CD. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123042000 - 3123042250

c) Elektronik Posta Adresi

:

gulhaneeah.satinalama@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

GÜLHANE EAH İHTİYACI (1 KISIM) 7 KALEM BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

c) Teslim tarihi

:

Kurumumuzca siparişin yüklenici firmaya fiili tebliğ tarihinden itibaren tebligatta belirtilen kalemler 20 gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ İHALE SALONU (General Dr Tevfik Sağlam Cad.Etlik /ANKARA )

b) Tarihi ve saati

:

22.02.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli imalatçı ise adına düzenlenen Sicil Belgesi,
b) İstekli imalatçı ise; istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
ç) İstekli; distribütör ise üretici tarafından yetkilendirildiğine dair belge, bayi ise distribütör tarafından veya üretici tarafından malı satmaya yetkilendirildiğine dair yetki belgesi, bayi distribütör tarafından yetkilendirilmiş ise distribütörün üreticiden alacağı yetki belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- İstekliler, teklif edilen sistemde teknik şartnamede belirtilen özelliklerin tümünün var olduğunu üretici firmanın orijinal teknik dokümanları ile belgelemek zorundadır. Dokümanlar ile belgelenmemiş teknik özellikler sunan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve teklif ihale kapsamı dışında bırakılacaktır. Başvuru sırasında sunulmamış dokümanlar geçersiz kabul edilecektir. Teklif veren firmalar “Teknik Şartnameye Cevap” yazısı ile şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Firmalar teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dokümanları üzerinde de işaretleyeceklerdir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. “Teknik Şartnameye Cevap” yazısı hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri reddedilecektir.
- Teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla teklif değerlendirilmesi sırasında geçerli en düşük tekliften başlamak üzere ihale komisyonunca ürünlerin demostrasyonu istenebilir. Demo uygulanması sırasında firma yetkilisi hazır bulunacak ve bu hususta her türlü işlem tutanağa geçirilecektir. Demo uygulamasının yapılacağı yer, tarih ve saat yazılı olarak firmalara bildirilecek ve tüm sorumluluk (Demo masrafları vb.) firmaya ait olacaktır. (Ürünlere ait Katalog-teknik özelliklerini gösteren belgeler ve fotoğrafları için Aslı İdarece görülmüştür şartı aranmayacaktır.)
- Cihazlar en az 2 (iki) yıl ücretsiz garantili olacaktır. Garanti süresi bitimi sonunda ücreti karşılığında en az 8 yıl yedek parça temin edecektir. Firmalar bu hususu taahhüt ettiğini tekliflerinde beliirtmelidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ - (HALKBANK Cebeci Şubesi TR240001200920900005000047 no'lu hesaba doküman bedeli yatırıldıktan sonra İdareden görülebilir. ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR