MARMARİS İLÇE DEVLET HASTANESİ

Beyin cerrahi kranyal motor cihazı alınacaktır

MARMARİS İLÇE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01122479
Şehir : Muğla / Marmaris
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SAYFA 28.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/30323
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet BEYİN CERRAHİ KRANYAL MOTOR (TUR DRİLL) CİHAZI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Marmaris Devlet Hastanesi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BEYİN CERRAHİ KRANYAL MOTOR (TUR DRİLL) CİHAZI
DEVLET HASTANESİ -MARMARİS SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


BEYİN CERRAHİ KRANYAL MOTOR (TUR DRİLL) CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/30323
1-İdarenin
a) Adresi : Çamdibi Mahallesi Yeni Çevre Yolu caddesi, 320 Sokak 48700 MARMARİS/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2524134457 - 2524134446
c) Elektronik Posta Adresi : mugladhs6@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet BEYİN CERRAHİ KRANYAL MOTOR (TUR DRİLL) CİHAZI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Marmaris Devlet Hastanesi Biyomedikal Birimi
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 45(kırkbeş) gün içinde çalışır şekilde teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Marmaris Devlet Hastanesi
b) Tarihi ve saati : 13.02.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Cihazların garanti süresinin bitiminden sonra ücreti karşılığında 10 yıl boyunca yedek parça sağlanacağına,bakım onarım hizmeti verileceğine dair istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından verilmiş belge ihale dosyasında sunulacaktır.
Garanti süresinin bitiminden sonra 10 yıl boyunca geçerli, teklif edilen cihaza ait tüm yedek parçalar ile ömürlü parçaların Türk Lirası ve/veya döviz bazında fiyatını içeren istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı tarafından verilmiş belge ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1-İhaleye teklif verecek istekliler İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasından(TİTUBB)veya Ürün Takip Sisteminden (ÜTS) onaylı firma bayi veya ana bayi veya tedarikçi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.
2-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olması durumunda cihazların İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası(TİTUBB)veya Ürün Takip Sistemi(ÜTS)barkod numaraları teklif mektubu eki cetvelde belirtilecek veya ayrı bir belgede liste halinde ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen cihazların teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar(CD), fotoğraflar vb. tanıtım belgeleri ihale dosyasında verilecektir.
İstekliler teknik şartnameye uygunluklarını madde madde cevaplayacaklardır ve teknik şartnamede istenilen belge ve bilgileri idareye ibraz etmek zorunda olup, şartname sıra numarasına göre “evet-hayır” “okundu-anlaşıldı” ifadeleri yerine her maddeye ayrıntılı cevap verilerek teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanacaktır. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde cihazın markası, modeli açık olarak belirtilecek ve imzalanacaktır. Teknik şartnamede belirtilen tüm özellikler orijinal ve/veya Türkçe kataloglar üzerinde birebir gösterilmelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Marmaris Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR