KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beyaz eşya satın alınacaktır

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876301
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNLÜK EVRENSEL 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/501620
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kısım 1: Buzdolabı - 100 adet Kısım 2: Çamaşır Makinesi - 100 adet Kısım 3: Setüstü 4 Gözlü Ocak - 300 Adet Kısım 4: Elektrikli Süpürge - 50 adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü (İstasyon Mh. İstasyon Cd. No:54 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BEYAZ EŞYA SATIN ALINACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


4 KISIM BEYAZ EŞYA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/501620

1-İdarenin
a) Adresi : İstasyon Mh. İstasyon Cd. No: 54 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124110826 - 2124110833
c) Elektronik Posta Adresi : sosyalyardim@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kısım 1: Buzdolabı - 100 adet Kısım 2: Çamaşır Makinesi - 100 adet Kısım 3: Setüstü 4 Gözlü Ocak - 300 Adet Kısım 4: Elektrikli Süpürge - 50 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Atakent Mh. 4. Cd. No: 13 Küçükçekmece/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : İşin başlangıcından itibaren en geç 31.12.2018 tarihine kadar, ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü (İstasyon Mh. İstasyon Cd. No:54 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 07.11.2018 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Teklif edilen ürünlerin marka ve modellerinin isteklilerce birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmesi veya liste halinde kaşeli ve imzalı şekilde teklif zarfında sunulması zorunludur.
2- Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla; teknik bilgilerin yer aldığı ürün kataloğu veya imalatçı firmanın internet adresi üzerinden teyidi yapılabilen ve ürüne ait teknik bilgilerin yer aldığı internet çıktısının, her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere, isteklilerce teklif zarfında sunulması zorunludur.
İhale komisyonu; isteklilerce teklif edilen marka ve model listesi ile katalogları veya teknik bilgilerin yer aldığı internet çıktılarını, Teknik Şartnameye uygunluk yönünden inceleyecektir. İnceleme sonucunda, Teknik Şartnamede yer alan kriterlere uygun olmayan malları teklif eden isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü (İstasyon Mh. İstasyon Cd. No:54 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü (İstasyon Mh. İstasyon Cd. No:54 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR