BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ALIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Beyaz eşya alımı yapılacaktır

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ALIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996256
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 13 kalem beyaz eşya alımı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs İdari Bina A-11 numaralı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ALIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

BEYAZ EŞYA ALINACAKTIR

Beyaz eşya alımı ihalesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1. İdarenin :
a) Adresi :
Üniversiteler Mah. 1609 Sok. No:10 Bilkent Üniversitesi ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks : (312) 290 1226 – (312) 266 4306
c) E-Posta : alm@bilkent.edu.tr
ç) İhale ilan metninin görülebileceği internet adresi : http://bilkent.edu.tr sayfasından "İhaleler" bağlantısıyla erişilebilir.
d) İhale dokümanının görülebileceği yer : İhale dokümanı, ihale ile ilgili idari şartname, teknik şartname ve sözleşme tasarısı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs İdari Bina Alımlar Müdürlüğü C-03 numaralı odadan görülebilir.

2. İhale konusu malın :
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 13 kalem beyaz eşya alımı
b) Malzeme teslim yeri : Bilkent Üniversitesi Kampüs yerleşkesi içerisindeki yurt binaları.
c) Teslim tarihi : İhale konusu malzemenin teslimi, sözleşmenin imzalanmasının ardından 01.07.2019 ile 01.08.2019 tarihleri içerisinde teslim edilecektir.

3. İhalenin
a) Yapılacağı yer :
Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs İdari Bina A-11 numaralı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 23.05.2019 – 10:00

4. Şartname ve eklerinin satın alınması :
İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığı İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Yapı Kredi Bankası Bilkent Şubesi IBAN: TR06 0006 7010 0000 0068 4411 53 hesap numarasına satış bedeli yatırılabilir; dekont üzerine ihale konusu belirtilme şartıyla İdari Bina C-03 Alımlar Müdürlüğü Merkez Kampüs adresinden satın alınabilir.

5. Geçici teminat : %3

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
6.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
6.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge,
6.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6.1.3. İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde yukarıda istenen tüm belgeleri ayrı ayrı hazırlayıp vermek zorundadırlar.

6.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
6.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
6.2.2. Tüzel kişi olması hâlinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

6.4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

6.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması hâlinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
6.6. İş deneyimini gösteren belgeler: Son üç yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan 100.000,00 TL’den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge sunacaktır.

7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.
8. İhale yerli isteklilere açıktır.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

10. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkezi Evrak ve Arşiv Müdürlüğü İdari Bina B-04 numaralı odaya, sıra numaralı alındı karşılığı elden teslim edilir; aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR