UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beton sıcak asfalt ve yol yapımında kullanılmak üzere malzeme alınacaktır

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01136682
Şehir : Edirne / Uzunköprü
Yayınlandığı Gazeteler

UZUNKÖPRÜ 24.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/95131
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15.000 ton Asfalt Mıcırı (5-12 mm) : 10.000 ton Üst Temel Malzemesi (0-25 mm) : 13.000 ton Asfalt Mıcırı (12-19 mm) : 2.000 Ton Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Uzunköprü Belediyesi- Refik Martin Salonu-Halisehatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 Uzunköprü-EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BETON SICAK ASFALT VE YOL YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALINMASI
UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Beton sıcak asfalt ve yol yapımında kullanılmak üzere malzeme alınması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/95131
1-İdarenin
a) Adresi : Halise Hatun Mahallesi Anabaci Caddesi 11 22200 UZUNKÖPRÜ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2845131108 - 2845131014
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@uzunkopru.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Taş Tozu (0-5 mm) : 15.000 ton Asfalt Mıcırı (5-12 mm) : 10.000 ton Üst Temel Malzemesi (0-25 mm) : 13.000 ton Asfalt Mıcırı (12-19 mm) : 2.000 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Uzunköprü Belediyesine ait Hasanpınar Köy Yolu 2 inci km de yer alan asfalt şantiyesine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra alınacak malzemeler 180 (Yüzseksen) gün içinde Peyder pey teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Uzunköprü Belediyesi- Refik Martin Salonu-Halisehatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 Uzunköprü-EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 18.03.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhale konusu malzemenin tedarik edileceği Taş Ocağına ait olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış, Taş Ocağı ve İşletme Ruhsatı, İhale konusu malzemelerin Yollar Fenni Şartnamesindeki kriterlere uygun olduğuna ve ayrıca Asfalt Mıcırı ve Taş tozunun beton sıcak asfalt yapımında temel malzemesinin Yol Temeli yapımına uygun olduğunu gösterir 2019-2020 yılları içerisinde Resmi Kuruluş Laboratuarından alınmış Teknik Rapor.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak; Alt Temel, Temel, Mıcır ve Konkasör ile kırılmış ve elenmiş agrega malzemesi hazırlanması ve nakli işleri ile yol temel ve üst temel yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uzunköprü Belediyesi-Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR