URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beton parke ve bordür satın alınacaktır

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037287
Şehir : İzmir / Urla
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/378019
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10.000 Metrekare Beton Parke Taşı (20x16x8cm) 10.000 Metre Beton Bordür Taşı (70x 18/15x30cm) 3.000 Metre Beton Çim Bordür (50x10/7x20cm) 3.000 Metre Beton Yağmur Oluğu (33x50x12cm) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Urla Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi No:1 Urla / İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI URLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN MUHTELİF ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE BETON PARKE VE BORDÜR MAL ALIM İŞİ

URLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2019 Yılı Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Beton Parke ve Bordür Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/378019
1-İdarenin
a) Adresi : Urla Belediyesi Şantiyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uyal Caddesi No: 6 35430 URLA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2327541144 - 2327541145
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@urla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 Metrekare Beton Parke Taşı (20x16x8cm) 10.000 Metre Beton Bordür Taşı (70x 18/15x30cm) 3.000 Metre Beton Çim Bordür (50x10/7x20cm) 3.000 Metre Beton Yağmur Oluğu (33x50x12cm)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Malın teslimatı , idarenin talebi doğrultusunda istenilen miktarda peyderpey idarenin gösterdiği yerlere yapılacak olup, Urla İlçesi Sınırları içerisinde olacaktır.
c) Teslim tarihleri : Malın teslimatı , idarenin talebi doğrultusunda istenilen miktarda peyderpey idarenin gösterdiği yerlere yapılacak olup, Urla İlçesi Sınırları içerisinde olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Urla Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi No:1 Urla / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 09.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Yüklenici Teslim edeceği tüm malzemelerden en az birer adet numuneyi teknik belgeleri ile birlikte idareye sözleşme imzalanmasından itibaren 10 takvim günü içinde teslim edecektir. Bu şartnamede belirtilen teknik özelliklere göre uygun bulunan numunelere göre ürünlerin devamı teslim edilecektir.
Yüklenici sözleşme imzalanmasından itibaren 10 takvim günü içinde malzemelerin temin edildiği firmaya ait ilgili TS standartlarına ilişkin belgeler ve numune malzemeler idareye sunulacak ve malzeme ve firma onayı alınacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Urla Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi No:3 Urla / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR