DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beton parke taşı alınacaktır

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01071807
Şehir : Muğla / Dalaman
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 25.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/536956
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
33.800 metrekare 8 cm lik beton kilit parke taşı alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dalaman Belediye Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü Karaçalı Mah. Atatürk Cad. No:96 Dalaman/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BETON KİLİT PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR
DALAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8 CM LİK BETON KİLİT PARKE TAŞI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/536956
1-İdarenin
a) Adresi : KARAÇALI MAH. ATATÜRK CAD. 96 48770 DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2526922010 - 2526922016
c) Elektronik Posta Adresi : info@dalaman.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 33.800 metrekare 8 cm lik beton kilit parke taşı alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Dalaman Belediye sınırları içerisinde mahal listesinde bildirilen cadde ve sokaklar ile Belediyemizin göstereceği depo alanlarına
c) Teslim tarihleri : Alım konusu malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin ihtiyacı nispetinde nakliye yükleniciye ait olmak suretiyle 180 gün içerisinde peyderpey alınacaktır. Alınacak olan Kilit parke taşı İdarenin isteği doğrultusunda İdarenin göstereceği İlçe sınırları içerisindeki cadde ve sokaklarla, depo alanlarına peyderpey olmak üzere maksimum 180 gün içinde yüklenici tarafından teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dalaman Belediye Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü Karaçalı Mah. Atatürk Cad. No:96 Dalaman/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 18.11.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Beton Kilit Parke Taşı TS 2824-EN 1338 Standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dalaman Belediye Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü Karaçalı Mah. Atatürk Cad. No:96 Dalaman/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR