KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beton parke taş,bordür ve yağmur oluk taşı satın alınacaktır

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997073
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GAZETEM 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Fen İşleri Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2019/237033
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 KALEM BETON PARKE,BETON BORDÜR,YAĞMUR OLUK TAŞI VE MUHTELİF EBATLARDA TAŞ ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ESKİ KUYUMCULAR MAH.YEŞİLYOL SOK.NO:5/A KARESİ BELEDİYESİ/DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ/KARESİ/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BETON PARKE, BETON BORDÜR,YAĞMUR OLUK TAŞI VE MUHTELİF EBATLARDA TAŞ SATIN ALINACAKTIR
KARESİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BETON PARKE, BETON BORDÜR,YAĞMUR OLUK TAŞI VE MUHTELİF EBATLARDA TAŞ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/237033
1-İdarenin
a) Adresi : Eski Kuyumcular Mah. Yeşil Yol Sokak.No:5/A 10100 Karesi KARESİ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662430400 - 2662499887
c) Elektronik Posta Adresi : destek@karesi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 KALEM BETON PARKE,BETON BORDÜR,YAĞMUR OLUK TAŞI VE MUHTELİF EBATLARDA TAŞ ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BALIKESİR KARESİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / KARESİ İLÇESİ MALTEPE MAHALLESİ SEFA KÖY
c) Teslim tarihi : Yüklenici 31.12.2019 tarihine kadar Balıkesir Karesi ilçesi Maltepe mah. Sefaköy mevkinde bulunan teknik birimler şantiyesine idarenin ihtiyacı doğrultusunda istenilen malzemeyi istenilen miktarda teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ESKİ KUYUMCULAR MAH.YEŞİLYOL SOK.NO:5/A KARESİ BELEDİYESİ/DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ/KARESİ/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı ESKİ KUYUMCULAR MH.YEŞİLYOL SK.NO:5/A KARESİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.KAT BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESKİ KUYUMCULAR MAH.YEŞİLYOL SOK.NO:5/A KARESİ BELEDİYESİ/DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ/KARESİ/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR