BİGADİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beton kilit gri parke taşı satın alınacaktır

BİGADİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940219
Şehir : Balıkesir / Bigadiç
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN SESİ 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/50213
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bigadiç Belediyesi Merkez ve Mahallelerin Sınırları dahilinde Muhtelif Cadde ve sokak yollarında ve tamiratlarında kullanılmak üzere 80.000 m2 (Seksenbin m2) 6’cm’lik Beton Gri Kilit parke taşı satın alımı ve nakliyesi işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.03.2019 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
01.03.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuyu Mah. Yeşilli Cad. No:1 Kat:2 Belediye Başkan Yardımcısı Odası Bigadiç/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

6 CM'LİK BETON KİLİT GRİ PARKE TAŞI
BİGADİÇ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


6 CM'LİK BETON KİLİT GRİ PARKE TAŞI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/50213

1-İdarenin
a) Adresi : KUYU MAHALLESİ YEŞİLLİ CADDESİ 1 10440 BİGADİÇ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2666141209 - 2666143313
c) Elektronik Posta Adresi : destek@bigadic.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bigadiç Belediyesi Merkez ve Mahallelerin Sınırları dahilinde Muhtelif Cadde ve sokak yollarında ve tamiratlarında kullanılmak üzere 80.000 m2 (Seksenbin m2) 6’cm’lik Beton Gri Kilit parke taşı satın alımı ve nakliyesi işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Belediyemizin Belirleyeceği Bigadiç merkez ve mahallelerin en uzak ve en yakın yerlere yapılacaktır. Teknik şartname ekindeki listede Bigadiç'in mahallelerine mesafesi gösterilmiş olup mahallelere ortalama taş 1000-1500m2 olarak verilecektir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanarak 31.12.2019 tarihine kadar idare tarafından belirlenen miktarlarda ve zamanlarda peyder pey teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup, peyderpey 31.12.2019 tarihine kadardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KUYU MAHALLESİ YEŞİLLİ CADDESİ NO:1 KAT:2 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ODASI BİGADİÇ/BALIKESİR 10440
b) Tarihi ve saati : 01.03.2019 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İşyeri Çalışma Ruhsatı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE HER TÜRLÜ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞLARI ALIMI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABÜL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİGADİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİGADİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR