KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzin ve eurodizel katkılı yakıt satın alınacaktır

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00985128
Şehir : İzmir / Çiğli
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 25.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/194350
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MAL ALIMI (12 AY SÜRE İLE 95 OKTAN BENZİN KATKILI -2.000 LİTRE) / MOTORİN-DİĞER KATKILI (12 AY SÜRE İLE EURODİZEL KATKILI YAKIT ALIMI -50.000 LİTRE) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ÜRETİCİ VEYA BAYİLERİNE AİT TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ TÜM İSTASYONLARDAN TESLİMAT YAPILABİLECEKTİR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU (YABANCI DİLLER BİNASI 1. KAT) (HAVA ALANI YOLU NO.33 BALATÇIK -ÇİĞLİ-İZMİR)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

ÜNİVERSİTEMİZ LOJİSTİK ARAÇLARINDA VE ÇİM BİÇME MAKİNALARINDA
KULLANILMAK ÜZERE YAKIT ALIMI

ÜNİVERSİTEMİZ LOJİSTİK ARAÇLARINDA VE ÇİM BİÇME MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE YAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/194350
1-İdarenin
a) Adresi : Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 35620 Balatçık ÇİĞLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323293535 - 2323860888
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ikc.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MAL ALIMI (12 AY SÜRE İLE 95 OKTAN BENZİN KATKILI -2.000 LİTRE) / MOTORİN-DİĞER KATKILI (12 AY SÜRE İLE EURODİZEL KATKILI YAKIT ALIMI -50.000 LİTRE)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÜRETİCİ VEYA BAYİLERİNE AİT TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ TÜM İSTASYONLARDAN TESLİMAT YAPILABİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde pey der pey 31.05.2020 tarihine kadardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU (YABANCI DİLLER BİNASI 1. KAT) (HAVA ALANI YOLU NO.33 BALATÇIK -ÇİĞLİ-İZMİR)
b) Tarihi ve saati : 15.05.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK TARAFINDAN ONAYLI BAYİ İSE BAYİLİK LİSANSI, DAĞITICI İSE DAĞITICI LİSANSI SUNULACAKTIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
Yukarıdaki belgelerden sadece herhangi birinin sunulması yeterli olacaktır


-ANA DAĞITICI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ VE İHALE TARİHİ İTİBARİ İLE DEVAM EDEN BAYİLİK BELGESİ/YAZISI SUNULACAKTIR.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Ürüne ait TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygunluk Belgesi sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -İDARİ VE MALİ İŞLER D.BAŞK. SATIN ALMA BİRİMİ -Balatçık Mahallesi Havaalanı Caddesi 33/2 35620 ÇİĞLİ (ÜNİVERSİTEMİZDE VEZNE BULUNMADIĞI İÇİN DOKÜMAN BEDELİ ZİRAAT BANKASI - GİRNE ŞUBESİ / TR15 0001 0019 0361 0669 5450 49 NOLU İBAN NO.SUNA YATIRILACAKTIR.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU (YABANCI DİLLER BİNASI 1. KAT) (HAVA ALANI YOLU NO.33 BALATÇIK -ÇİĞLİ-İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR